اسامی و کد مدرسی اساتید
کد مدرسی نام و نام خانوادگی ردیف
9410000112136 حسن اویسی 1
9410000114095       زهرا بارانی گماری 2
9410000114099 محمد علی بلدی 3
9310000110513 آرزو بهاروند 4
9410000114090 ناهید بهمنی اصل 5
888999779910 علیرضا حمزه سیاه بیل 6
9410000113831 آسیه زرانژاد 7
9410000114092 شیما زنگنه 8
9410000114406 فرزانه طاهری نیا 9
9410000110776 هومان طهماسبی بیرگانی 10
9410000114091 مژده قاسمی منجزی 11
9410000114292 سید سعیده محقق 12
902032231 خسرو ممبینی 13
9410000114405 پوشپا کوماری ویکه 14