شماره تماس های مرکز
پیش شماره شماره سمت ردیف
061 33367626 ریاست مرکز 1
061 33337646 آموزش 2
061 33367626 امور مالی و شهریه 3