امتحانات پایانی نیمسال اول تحصیلی 95-1394
رشته صنایع دستی فرش دستباف

ردیف

نام درس

نام استاد

تاریخ

ساعت

1

اصول طراحی پایه و سنتی

ناهید بهمنی اصل

15-10-1394

08:00

2

عکاسی

ناهید بهمنی اصل

17-10-1394

08:00

3

شیمی و آزمایشگاه

مژده قاسمی منجزی

19-10-1394

08:00

4

رنگ شناسی

مژده قاسمی منجزی

21-10-1394

08:00

5

الیاف شناسی

مژده قاسمی منجزی

23-10-1394

08:00

6

بافت فرش 1

فرزانه طاهری نیا

24-10-1394

08:00

7

ایمنی و بهداشت محیط کار

هومان طهماسبی بیرگانی

22-10-1394

08:00

8

زبان خارجی عمومی

پوشپا کوماری ویکه

17-10-1394

10:00

9

کاربینی

سیده سعیده محقق

20-10-1394

12:00

 

 
 

 

 

امتحانات پایانی نیمسال اول تحصیلی 95-1394 رشته گردشگری

ردیف

نام درس

نام استاد

تاریخ

ساعت

1

شناخت صنعت گردشگری

شیما زنگنه

12-10-1394

10:00

2

شناخت صنعت گردشگری

شیما زنگنه

22-10-1394

10:00

3

جغرافیای ایرانگردی و جهانگردی

حسن اویسی

14-10-1394

10:00

4

آشنایی با صنایع دستی ایران

حسن اویسی

23-10-1394

08:00

5

کاربینی

ناهید بهمنی اصل

24-10-1394

10:00

6

زبان خارجی عمومی

پوشپا کوماری ویکه

17-10-1394

10:00

7

محاوره زبان انگلیسی 1

آسیه زرانژاد

19-10-1394

10:00

8

فارسی

آرزو بهاروند

15-10-1394

10:00

9

دانش خانواده و جمعیت

خسرو ممبینی

23-10-1394

10:00

10

کمک های اولیه

هومان طهماسبی بیرگانی

15-10-1394

08:00

 

 
 

 

 

امتحانات پایانی نیمسال اول تحصیلی 95-1394 رشته امور فرهنگی امور موزه

ردیف

نام درس

نام استاد

تاریخ

ساعت

1

زبان خارجی عمومی

پوشپا کوماری ویکه

17-10-1394

10:00

2

فارسی

آرزو بهاروند

15-10-1394

10:00

3

دانش خانواده و جمعیت

خسرو ممبینی

23-10-1394

10:00

4

تاریخ هنر ایران

محمد علی بلدی

15-10-1394

11:00

5

تاریخ عمومی ایران

محمد علی بلدی

16-10-1394

11:00

6

عکاسی پایه

ناهید بهمنی اصل

17-10-1394

11:00

7

طراحی پایه

ناهید بهمنی اصل

19-10-1394

11:00

8

مردم شناسی

زهرا بارانی گماری

20-10-1394

14:00

9

باستان شناسی

زهرا بارانی گماری

20-10-1394

11:00

10

کاربینی

علیرضا حمزه سیاه بیل

24-10-1394

11:00