رشته ها ی مرکز

مقطع

نام رشته

ردیف

کاردانی

گردشگری

1

کاردانی

صنایع دستی فرش دستباف

2

کاردانی

امور فرهنگی امور موزه

3

کاردانی

معماری داخلی

4

کاردانی

هتلداری

5