معاون آموزشی موسسه
دکتر جعفر میکائیلی
پست الکترونیکی:
Moallem289@gmail.com

مدرک تحصیلی:
كارشناسي علوم اجتماعی پژوهشگری دانشگاه تبريز 
كارشناسي ارشد جامعه شناسی  دانشگاه شاهد 
دكتري جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايران دانشگاه ازاد تهران