اساتید و مدرسان مرکز


نام ونام خانوادگی
سطح تحصیلات
محمد عزیزی کارشناسی ارشد
منوچهر شمس خرم آبادی  کارشناسی ارشد 
فرزانه عادلی  کارشناسی ارشد 
مهدی بهاروند کارشناسی ارشد
علی ویس کرمی  کارشناسی ارشد
اعظم خسروی کارشناسی ارشد