سرپرست مرکز
محمدعزیزی
سوابق تحصیلی:
فارغ التحصیل رشته تاریخ دانشگاه اصفهان درمقطع کاردانی1365-1369
دانش آموخته فرهنگ وزبانهای باستانی ایران از دانشگاه شیرازدرمقطع کارشناسی ارشد 1372-1373

سوابق اجرایی:
معاون معرفی وآموزش میراث فرهنگی لرستان درطی سالهای 1383-1375
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری لرستان درطی سالهای 1383-1390
کارشناس مسئول نظارت برواحدهای اقامتی وپذیرایی درطی سالهای 1391-1392
کارشناس مسئول گردشگری ومشاور مدیرکل درامور گردشگری درطی سالهای 1392-1394

فعالیتهای پژوهشی
1- بررسی واژگانی گویش لکی درمقایسه بازبان پهلوی دانشگاه شیراز بهمن 1374
2- تدوین واژه نامه گویش کهکیلویه وبویراحمد دانشگاه شیراز تابستان 1374
(پروژه تحقیقاتی دانشگاه شیراز با همکاری دکتر سکندر امان الهی بهاروند)
3- انجام طرح مطالعاتی مردم نگاری شهرستان سلسله (همکار طرح) میراث فرهنگی لرستان زمستان1375
4- انجام طرح مطالعاتی مردم نگاری شهرستان خرم آباد (همکار طرح) میراث فرهنگی لرستان تابستان1375
5- طرح مطالعاتی شناسایی گویش های لرستان (سرپرست طرح) میراث فرهنگی لرستان 1376-1379
6- مطالعه بازخوانی سکه های ساسانی موزه فلک الافلاک (سرپرست طرح) میراث فرمنگی لرستان 1378
7- مستند سازی گورستانهای تاریخی لرستان (سرپرست طرح) میراث فرهنگی لرستان1380
8- مستند سازی سکه های سلوکی واشکانی موزه فلک الافلاک (همکار طرح) میراث فرهنگی لرستان1381

مقالات پزوهشی
1- خاستگاه وریشه شناسی سه واژه در گویش لکی ، فصلنامه شقایق شماره 1بهار 1376
2-درآمدی برآوانگاری فرهنگ عامه ، هفته نامه شقایق سال اول شماره 2 تابستان 1377
3- ترانه های غربت (برگردانوآوانگاری ابیات لکی) هفته نامه شقایق سال اول شماره 3 تابستان 1377
4- معرفی سکه های ساسانی موزه فلک الافلاک ، ارائه شده به کنفرانس انجمن تاریخ دانان آسیا ،بنگلادش اکتبر2002
5- سیمای زن در مذهب مزدیسنا ارائه شده به سمینار ،زن در ادوار تاریخ ایران ،دانشگاه شیراز 1380


فعالیتهای آموزشی
همکاری باگروه تاریخ دانشگاه لرستان درطی سالهای 1379-1384
همکاری با گروه مردم شناسی دانشگاه آزاد خرم آباد در طی سالهای 1380-1383
همکاری با سایر موئسسات آموزش عالی استان لرستان (پیام نور) همکاری با مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی استان لرستان