برنامه امتحانات علمی کاربردی میراث ،صنایع دستی وگردشگری
تاریخ وروز امتحان ساعت شروع امتحان نام درس استاد رشته مقطع تعداد دانشجو
12/10/1394
شنبه
08:00 جغرافیای ایرانگردی وجهانگردی مهدی بهاروند کاردانی حرفه ای گردشگری کاردانی حرفه ای 12
14/10/1394
دوشنبه
08:00 آشنایی با صنایع دستی ایران فرزانه عادلی کاردانی حرفه ای گردشگری کاردانی حرفه ای 12
15/10/1394
سه شنبه
08:00 اندیشه اسلامی علی ویس کرمی کاردانی حرفه ای گردشگری کاردانی حرفه ای 12
16/10/1394
چهارشنبه
08:00 کمکهای اولیه منوچهر شمس خرم آبادی کاردانی حرفه ای گردشگری کاردانی حرفه ای 12
17/10/1394
پنج شنبه
08:00 زبان خارجی عمومی اعظم خسروی کاردانی حرفه ای گردشگری کاردانی حرفه ای 12
19/10/1394
شنبه
08:00 کاربینی محمد عزیزی کاردانی حرفه ای گردشگری کاردانی حرفه ای 12
20/10/1394
یکشنبه
08:00 شناخت صنعت گردشگری محمد عزیزی کاردانی حرفه ای گردشگری کاردانی حرفه هی 12
22/10/1394
سه شنبه
08:00 محاوره زبان انگلیسی 1 اعظم خسروی کاردانی حرفه ای گردشگری کاردانی حرفه ای 12
24/10/1394
پنج شنبه
08:00 شناخت تائسیسات گردشگری مهدی بهاروند کاردانی حرفه ای گردشگری کاردانی حرفه ای 12