اعضای کمیته انتصابات روسای مراکز استانی

1- دکتر خسرو سیستانی، مشاور عالی رئیس موسسسه- دبیر کمیته
2- دکتر 
جعفر میکائیلی، معاون آموزشی موسسه
3- غیاث الدین ایرانمدار،رئیس نظارت و ارزیابی موسسه
4- مهدی گودرزی، مشاور و مدیر حوزه ریاست موسسه