آدرس : تبریز-خیابان 7 تیر –نرسیده به چهار راه عباسی-کوچه شیخ کمال –باغ کمال.                 
     36560361-041