مقطع

رشته

كارداني

هنرهای تجسمی -گرافیک

گردشگري

معماری-معماری داخلی

هنرهای تجسمی-عکاسی

هنرهای تجسمی-نقاشی

كارشناسي

مدیریت گردشگری

صنايع دستي – صنايع چوبي

نقاشي-نقاشي ايراني

نقاشی-نقاشی

معماری-معماری داخلی

گرافيك-پوستر ونشانه

گرافيك-تصوير سازي