ردیف نام مدرس نام خانوادگی مدرس مدرک مدرس رشته تحصیلی دانشگاه محل تحصیل
1 سید فیض الله افرازی زاده کارشناسی ارشد
( پژوهش هنر )
پژوهش هنر  واحد تهران مرکزی
2 مرضیه الاهی کارشناسی ارشد
( علوم اجتماعی )
علوم اجتماعی  واحد اراک
3 محمود باقری کارشناسی ارشد
( علوم جغرافیایی )
علوم جغرافیایی  واحد نجف آباد
4 صنایت اله برگ ریزانه کارشناسی ( پرستاری ) پرستاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
5 مهدی بسطامی فر کارشناسی ارشد
( آموزش زبان انگلیسی )
آموزش زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان‌
6 داریوش بهروزی کارشناسی ارشد
( هنرهای پژوهشی و صنایع دستی )
هنرهای پژوهشی و صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
7 یوسف جعفری فتح کارشناسی ارشد
( شیمی  )
شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
8 محمدمهدی حسن زاده کارشناسی ارشد
( برنامه ریزی شهری ،منطقه ای و مدیریت شهری )
برنامه ریزی شهری ،منطقه ای و مدیریت شهری  واحد نجف آباد
9 مختار دهراب پور دولت آباد کارشناسی ارشد
( الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق )
الهیات و معارف اسلامی -فقه و مبانی حقوق دانشگاه‌ قم‌
10 محمدکاظم رحمانی کارشناسی ارشد
( علوم جغرافیایی )
علوم جغرافیایی  واحد تهران مرکزی
11 مجتبی عسکری کارشناسی ارشد
( مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی )
مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی  واحد تهران مرکزی
12 علی مراد فریدونی فیرزاباد کارشناسی ارشد
( نقاشی )
نقاشی سایر
13 مهرانگیز کرمی مهریان کارشناسی ارشد
( باستانشناسی )
باستانشناسی دانشگاه تربیت مدرس‌
14 زینب کریمیان کارشناسی ارشد
( آموزش زبان انگلیسی )
آموزش زبان انگلیسی  واحد شهرضا
15 هومان محمدی شرف آباد کارشناسی ارشد
( تاریخ )
تاریخ  واحد نجف آباد
16 ذبیح الله مسعودی نیا کارشناسی ارشد
( باستانشناسی )
باستانشناسی دانشگاه هنر اصفهان
17 پیمان نعمتی موردراز کارشناسی ارشد
( مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی )
مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی  واحد تهران _ علوم و تحقیقات