محمد مهدی حسن زاده
سرپرست مرکز
     
سوابق علمی:
1- دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان دانشگاه یاسوج
2- کارشناس مهندسی عمران
3- کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری
4-دانشجوی مقطع دکتری برنامه ریزی شهری ومنطقه ای


سوابق اجرایی:
مسئول دفتر برنامه ریزی وسرمایه گذاری ادره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری(89)
تالیف کتاب فرصت های سرمایه گذاری استان کهگیلویه وبویراحمد
دبیر شورای پژوهشی ادره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
طراح وناظر طرح های عمرانی وسرمایه گذاری ادره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
عضو دائم کمیسون ماده 5 شهر یاسوج
عضو دائم کارگروه امور زیربنایی وشهرسازی استان کهگیلویه وبویراحمد
امور قراردادهای اداره کل نوسازی مدارس
ناظر پروژه های اداره کل نوسازی مدارس
عضو شورای پژوهشی سازمان نظام مهندسی استان
عضو کارگروه پسماند
ناظر طرح امایش سرزمین استان
عضو کارگروه کارگروه زیست کره دنا(با مشارکت سازمان ملل متحد)
عضو کارگروه مخاطرات طبیعی

سوابق پژوهشی:
1-تالیف کتاب فرصت های سرمایه گذاری استان کهگیلویه وبویراحمد
2-انجام پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان : "تحلیل و سطح بندی استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر توانهای گردشگری" تحت راهنمایی دکتر مهین نسترن و دکتر مسعود تقوایی
3-ارائه چاپ  12 مقاله  درمجلات علمی وپژوهشی و همایش های بین المللی ٰملی و منطقه ای ودر زمینه   گردشگری ،شهرسازی به صورت سخنرانی وانتشار مقاله
4-انجام طرحهای پژوهشی در زمینه شهرسازی گردشگری وگردشگری
سوابق آموزشی:
1- تدریس در دانشگاه ازاد واحد علوم وتحقیقات
2-تدریس در دانشگاه پیام نور یاسوج(رشته مدیریت جهانگردی  جغرافیاو برنامه ریزی شهری،شهرسازی)،به مدت8 ترم
3-تدریس در آموزشکده فنی(رشته معماری) به مدت 8 ترم
4-تدریس در دانشگاه ازاد واحدیاسوج(رشته  مهندسی معماری وعمران)


پست الکترونیک : mohamadmehdihasanzadeh@yahoo.com