آدرس:
یاسوج،شصت متری امام خمینی(ره)،گلستان3،مرکزآموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری مرکزیاسوج

تلفن:
33226075,33226075- 074   
فکس:33228580-074