در اين مجموعه، تعاريف زير پذيرفته شده است:
1ـ وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
2ـ دانشگاه: دانشگاه جامع علمی-کاربردی
3ـ واحد استانی: واحد استانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی
4ـ موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی: موسسه آموزش عالی وابسته به دستگاه های اجرایی، سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی که به منظور رفع نیاز تخصصی وزارت یا سازمان مربوط به نیروهای کارآمد، توانمند و متخصص در زمینه ی ماموریت خود مبادرت به برگزاری دوره های علمی- کاربردی با مجوز از شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی- کاربردی توسط مراكز آموزش عالي علمي كاربردي تحت پوشش خود می نماید.
5ـ مرکز: واحد آموزشي مجری دوره‌های علمی-کاربردی ،که تحت نظارت دانشگاه و وابسته به ارگان‌ها، دستگاه‌ها و موسسات آموزشی و يا دانشگاه مشغول به فعالیت است.
6ـ گروه آموزشی: یکی از چهار گروه‌ مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر، صنعت و کشاورزی و بنیادی¬ترین واحد سازمانی که در مراکز آموزشی علمی-کاربردی  تشکیل می¬شود و مدیران گروه آموزشی از بین اعضای هیات علمی و یا مدرسین هر مرکز و به حکم رییس شورای آموزشی مرکز منصوب می¬شود. هر مرکز آموزش با توجه به رشته¬های مختلف در 4 گروه فوق¬الذکر می¬بایست گروه آموزشی مربوطه را ایجاد نماید.
7ـ زيرگروه: مجموعه‌اي از رشته‌هاي متجانس و يا نزديك به هم و يا گرايش‌هاي يك رشته كه در دفترچه راهنماي پذيرش دانشگاه قرار دارد.
8- راهنمای آموزشی: عضو هیات علمی و یا مدرس آگاه و مسلط به امور آموزشی است که از سوی شورای آموزشی مرکز انتخاب و با حکم رییس شورا منصوب شده تا راهنمای تحصیلی دانشجو از ورود تا دانش آموختگی  باشد.
9- شورای دانشگاه: شورای تخصصی آموزشی دانشگاه
10- شورای آموزشی: شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص واحد استانی
11- شورای مرکز: شورای آموزشی مرکز آموزش علمی- کاربردی
12- دبیرخانه¬ها:
11-1- دبیرخانه شورای دانشگاه
11-2-دبیرخانه شورای آموزشی
11-3-دبیرخانه شورای مراکز
13- شورای بررسی موارد خاص: شورای بررسی موارد خاص در معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی مستقر است..
14ـ رشته تحصیلی: یکی از شعب فرعی از گروه‌های آموزشی مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر، صنعت و کشاورزی است که از لحاظ موضوع کاملاً مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارایی مشخص می‌انجامد.
15ـ گرايش تحصیلی: هر یک از شعب یک رشته تحصیلی که ناظر بر تخصص آن باشد، که اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدهای رشته کمتر و از 30 درصد کل واحدها بیشتر باشد.
16- نظام آموزشی: یکی از دو نظام آموزشی نظری یا مهارت و فناوری.
17ـ شیوه آموزشی: يكي از دو شيوه آموزشی ترمی و پودمانی.
18- برنامه درسی: منظور مجموعه به هم پیوسته¬ای از دروس هر رشته تحصیلی است که هدف مشخصی را دنبال می¬کند و برنامه آن توسط شورای برنامه¬ریزی آموزشی درسی علمی-کاربردی به تصویب رسیده است.
19ـ ترم (نيم‌سال تحصیلی): هر نیم¬سال تحصیلی شامل 16 هفته آموزش و 2 هفته امتحانات پایانی است.
20ـ دوره تابستان: بازه زماني كه درشیوه آموزش¬های ترمي و پودماني به‌ترتيب شامل 6 هفته و 8 هفته آموزشي به اضافه یک هفته مدت زمان امتحانات است.
21ـ پودمان:  مجموعه‌اي از چند درس وابسته به هم كه به همراه يكديگر مهارتي خاص را تعريف مي‌نمايند.
22ـ مقطع تحصیلی: يكي از مقاطع تحصيلي كارداني پيوسته، كارداني ناپيوسته، كارشناسي پيوسته، كارشناسي ناپيوسته در نظام آموزشی نظری یا یکی از مقاطع تحصیلی کاردانی فنی، کاردانی حرفه¬ای، کارشناسی حرفه¬ای، مهندسی فناوری، مهندسی فناوری ارشد، کارشناسی حرفه¬ای ارشد در نظام آموزشی عالی مهارت و فناوری.
23ـ مدرس: هر یک از افراد واجد شرایط تدریس در مراكز که بنا بر ضوابط دانشگاه به عنوان مدرس علمی-کاربردی شناخته می‌شوند.
24- دانشجو:  به شخص پذیرفته¬شده‌ای اطلاق می¬گردد که در مهلت مقرر و بر اساس ضوابط و مقررات جاری دانشگاه، پس از مراجعه حضوری در مرکز و احراز هویت ثبت‌نام می¬نماید.
25-آموزش حضوری: منظور آموزشی است که دانشجو  به صورت تمام وقت در فعالیت¬های آموزشی مرکز شرکت می¬کند.
26- آموزش نیمه حضوری: منظور آموزشی است که بخشی از آن به صورت حضوری و بخشی از آن به صورت غیرحضوری انجام می¬شود.
27- دوره: یکی از دوره¬های تحصیلی به شرح زیر است:
27-1-دوره کاردانی فنی مجموعه¬ای از آموزش¬های نظری و عملی است که دانش، مهارت و نگرش دانشجو را برای ایفای نقش کارآمد و اثربخش در بخش¬های فنی حوزه¬های شغلی ارتقا می¬دهد. این آموزش¬ها در سطح تکنسینی و مبتنی بر آموزش چندمهارتی در طیفی از مشاغل همگون است.  مجموع واحدهای این دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموع ساعات آن 1750 تا 2100 ساعت می¬باشد.
27-2- دوره کاردانی حرفه¬ای مجموعه¬ای از آموزش¬های نظری و عملی است که دانش، مهارت و نگرش دانشجو را در زمینه¬های بهره¬برداری، پشتیبانی تولید و عرضه خدمات، اجرای طرح¬هایی در مقیاس کوچک، انجام و ارائه خدمات حرفه¬ای در بخش¬های مختلف حوزه¬های شغلی ارتقا می¬دهد. این آموزش¬ها مبتنی بر آموزش¬های مهارتی در طیفی از مشاغل همگون است که منجر به بالندگی در یک حوزه شغلی می¬شود. مجموع واحدهای این دوره بین 68 تا 72 واحد و مجموع ساعات آن 1750 تا 2100 ساعت می¬باشد.
27-3- دوره مهندسی فناوری مجموعه¬ای از آموزش¬های نظری و عملی است که دانش، مهارت و نگرش دانشجو را در زمینه¬های تحقیق، طراحی، نوآوری، بهینه¬سازی، اجرا و برنامه¬ریزی در بخش¬های فنی حوزه¬های شغلی ارتقا می¬دهد. این آموزش¬ها مبتنی بر آموزش چندمهارتی در طیفی از مشاغل همگون است که منجر به بالندگی در یک حوزه شغلی می¬شود. مجموع واحدهای این دوره بین 65 تا 70 واحد و مجموع ساعات آن 1700 تا 2000 ساعت می¬باشد.
27-4- دوره کارشناسی حرفه¬ای مجموعه¬ای از آموزش¬های نظری و عملی است که دانش، مهارت و نگرش دانشجو در زمینه¬های تحقیق، طراحی، توسعه، برنامه¬ریزی، اجرا و ارزش¬یابی در بخش¬های فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی را ارتقا می¬دهد. این آموزش¬ها مبتنی بر آموزش¬های چندمهارتی در طیفی از مشاغل همگون است که منجر به بالندگی در یک حوزه شغلی می¬شود. مجموع واحدهای این دوره بین 65 تا 70 واحد و مجموع ساعات آن 1700 تا 2000 ساعت می¬باشد.
28- کاربینی: یک درس یک واحدی عملی که طی 32 ساعت به منظور مشاهده و آشنایی با حوزه شغلی مرتبط با رشته مورد نظر در اولین نیم¬سال تحصیلی و یا اولین پودمان به دانشجو ارایه می¬شود.
29- کارورزی: دوره¬ای است که دانشجو با حضور در بنگاه¬های اقتصادی، واحدهای صنعتی، خدماتی، کشاورزی، فرهنگی و هنری ضمن استفاده از آموخته¬های علمی و فنی توان مهارتی خود را افزایش می¬دهند. دروس کارورزی 1 و 2 هر کدام به ارزش دو واحد و مجموعا 480 ساعت است. زمان ارایه کارورزی 1 پایان نیم¬سال دوم و زمان ارایه کارورزی 2 پایان دوره می¬باشد.
30- کار در محیط: پودمان کار در محیط 1 که شامل درس کارورزی 1 ( 2واحد و 240 ساعت) و پودمان کار در محیط 2 شامل درس کارورزی 2 (2واحد و 240 ساعت)است.
-دستگاه متقاضي: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات یا نهادهای غیردولتی، شرکت‌های خصوصی، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های صنفی كه نيازمند تربیت نیروی انسانی برای انتقال، ارتقاء و بهینه‌سازی، پياده‌سازي، مستندسازی، تجاری‌سازی يا مديريت فناوري در حوزه شغلی یا محیط کار خود مي‌باشد و پروژه جامعی به‌نام کلان‌پروژه تعریف می‌نماید که دانشگاه جهت پاسخ به این تقاضا و تربیت نیروی انسانی مورد نظر، دوره ارشد مرتبط را مشتمل بر تعدادی پروژه تخصصی -که از به‌هم پیوستن نتایج آنها اهداف کلان‌پروژه محقق می‌گردد- در شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی‌کاربردی طراحی و تصویب نموده و در مراکز مورد تأیید دانشگاه اجرا می‌نماید
32-کمیته‌های تخصصی: کمیته‌های تخصصی شورای تحصیلات تكمیلی هستند که به‌منظور انجام امور کارشناسی و ارزیابی و تأیید روند انجام و پیشرفت کلان‌پروژه‌ها و کلیه پروژه‌های تخصصی دانشجویان در چارچوب اهداف و وظایف شورا، در شش گروه علمی صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر، دفاعی امنیتی و خدمات بهداشتی تشکیل می‌شوند. رؤسای کمیته‌های تخصصی به پیشنهاد دبیر شورا و تأیید شورا منصوب می‌شوند.
33- کمیته تحصیلات تکمیلی استان: با ریاست رییس واحد استانی تشکیل می‌شود و بازوی اجرایی و نظارتی شورا در استان مجری است.
34-کمیته تحصیلات تکمیلی مرکز: با ریاست رییس مرکز تشکیل می‌شود و بازوی اجرایی و نظارتی کمیته تحصیلات تکمیلی استان در مرکز مجری است.
35-کمیته راهبری کلان‌پروژه: كمیته‌ای است كه در دستگاه متقاضی، هدایت یک کلان‌پروژه و پروژه‌های تخصصی دانشجویان مربوط را بر عهده دارد و متشکل از راهبر کلان‌پروژه (رییس کمیته)، مشاور کلان‌پروژه، استادان راهنمای پروژه‌های تخصصی، ناظران پروژه‌های تخصصی و مشاوران پروژه‌های تخصصی است.
36- کلان‌پروژه: پروژه جامعی است که بنا به تقاضا و نیاز دستگاه متقاضی تعریف شده است و شامل تعدادی پروژه تخصصی است.
37- پروژه گروهی: برای اجرای هر کلان‌پروژه یک یا چند پروژه گروهی تعریف می‌شود که اگر اهداف کلان‌پروژه با اجرای یک دوره ارشد محقق شود، پروژه گروهی به‌مثابه کلان‌پروژه است.
38- پروژه تخصصی: تعدادی پروژه مرتبط با کلان‌پروژه هستند که از به‌هم پیوستن نتایج آنها اهداف کلان‌پروژه محقق می‌گردد و دانشجوی دوره ارشد وظیفه اجرای آن را در دوره تحصیل خود تحت نظر کمیته راهبری کلان‌پروژه به‌عهده دارد.
39- راهبر کلان‌پروژه: مسؤولیت تعیین و ساماندهی پروژه یا پروژه‌های گروهی، پیشنهاد و راهنمایی پروژه‌های تخصصی دانشجویان در راستای کلان‌پروژه و تأیید گزارش پایان کلان‌پروژه را برای پاسخگویی به دانشگاه و دستگاه متقاضی به‌عهده دارد.
40- مشاور کلان‌پروژه: مسؤولیت ارائه مشاوره و همکاری با راهبر کلان‌پروژه، استادان راهنمای پروژه‌های تخصصی و دانشجویان مربوط، به‌منظور اجرای پروژه‌های تخصصی در راستای کلان‌پروژه را به‌عهده دارد.
41- استاد راهنمای پروژه تخصصی: مسؤولیت راهنمایی پروژه تخصصی دانشجو و تأیید گزارش پایان پروژه تخصصی را برای پاسخگویی به دانشگاه و دستگاه متقاضی به‌عهده دارد.
42- مشاور پروژه تخصصی: مسؤولیت ارائه مشاوره و همکاری با استاد راهنمای پروژه تخصصی و دانشجوی مربوط، به‌منظور اجرای پروژه تخصصی در راستای کلان‌پروژه را به‌عهده دارد.
43- ناظر پروژه تخصصی: مسؤولیت نظارت بر روند انجام پروژه تخصصی، پیشرفت علمی و عملی دانشجو در طول دوره و گزارش پایان پروژه دانشجو را به‌عهده دارد و موظف است ميزان پيشرفت فعاليت‌هاي دانشجو را به کمیته تخصصی گزارش دهد.
44- نماینده تحصیلات تكمیلی: نماینده دانشگاه است و توسط کمیته تحصیلات تکمیلی استان تعیین می‌شود و اداره جلسه ارزیابی گزارش پایان پروژه دانشجو را به‌عهده دارد و حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد است.
45-هیأت داوران: هیأتی است كه ارزیابی گزارش پایان پروژه دانشجو را در دوره ‌ارشد بر عهده دارد و متشکل از راهبر کلان‌پروژه، مشاور کلان‌پروژه، استاد راهنمای پروژه تخصصی، مشاور پروژه تخصصی، ناظر پروژه تخصصی و 1 نفر عضو هیأت علمی مرتبط با موضوع (مستقل از مرکز مجری) می‌باشد.
46-گزارش پایان پروژه: گزارش نهایی از دستاوردهای حاصل از فعالیت‌های‌ دانشجو در راستای کلان‌پروژه و اجرای پروژه تخصصی است که تحت نظر کمیته راهبری کلان‌پروژه در انتهای دوره توسط دانشجو تدوین و دفاع می‌شود.
47- سمینار: تحقیق و تتبع نظری مرتبط با موضوع کلان‌پروژه و یا پروژه تخصصی است که توسط دانشجو تدوین و در حضور کمیته راهبری ارائه می‌شود.
48-دوره‌هاي آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی: دوره¬های کوتاه مدتی هستند که در بین مقاطع تحصیلی آموزش عالی به منظور ارتقای بهره¬وری نیروی کار، افزایش دانش و مهارت، ارتقاء شغلی و حرفه¬ای مطابق با فناوری روز، در شروع و یا حین¬کار در محیط کار، کارگاه و یا مراکز آموزش ارایه می¬شود. این آموزش¬ها در قالب پودمان¬ها یا بسته¬های آموزشی طراحی و اجرا می¬شود.
49-تک پودمان: مجموعه¬ای از آموزش¬های مهارتی که در قالب چند درس، توانمندی¬های یک یا چند نقش شغلی را پوشش می¬دهد. حداقل زمان آموزش آن 160 و حداکثر آن 480 ساعت است.
50-  تک درس: مجموعه¬ای از آموزش¬های مهارتی که توانایی انجام یک فرآیند کاری را مطابق استانداردهای محیط واقعی کار پوشش دهد. حداقل زمان این آموزش 30 و حداکثر آن 100 ساعت است.
51-مهارت¬پذیر : به شخصي اطلاق مي¬گردد كه در يك دوره پذیرفته شده و داراي شماره مهارت¬پذیری باشد.
52-شیوه اجرا: روش اجرای دوره به یکی از دو صورت حضوری و یا آموزش¬های خاص.
53-آموزش¬های خاص: به آموزش‌هاي علمی¬کاربردی اطلاق می¬گردد که به صورت غيرحضوري و يا تركيبي از حضوري و غيرحضوري، در حین¬کار، با استفاده از فناوری¬های نوین آموزشی، امكانات محيط كار، استفاده از نمونه‌ها، شبيه‌ساز‌ها و امكانات كارگاهي برگزار مي‌شود.