مرکزآموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری واحد یاسوج در اولین پذیرش خود در ترم مهرماه 1394 اقدام به پذیرش در رشته های زیر نموده است :
1-کاردانی حرفه ای گردشگری
2-کاردانی حرفه ای صنایع دستی(بافت فرش)
3-امور فرهنگی -امور موزه