نام و نام خانوادگی  رشته تحصیلی 
فاطمه ابویی مهندسی صنایع 
الهام السادات الهام بخش آموزش زبان انگلیسی
محبوبه اشرف زاده مهندسی معماری
جواد انصاری فرد الهیات و معارف اسلامی 
محسن پناه به خدا  حقوق ـ حقوق جزا و جرم شناسی 
غزال اشرف صنایع دستی
مریم صداقت مدیریت جهانگردی
امیر ترقی نژاد علوم ارتباطات اجتماعی 
سمانه خضری یزدی  حسابداری 
نداجواهرچیان علوم اجتماعی
فاطمه دانش یزدی  تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
ناصر دهقان طزرجانی  مهندسی مواد 
مرجان زارع هرفته پژوهش هنر
سعید زارع  آموزش زبان انگلیسی 
زینت السادات رضازاده  علوم جغرافیایی
سوده سمسار یزدی  آموزش زبان انگلیسی
سیدصادق سهروردی  علوم ارتباطات اجتماعی 
مهدیه شفیع نادری  روانشناسی تربیتی 
آناهیتا خسروی آموزش زبان انگلیسی
نداالسادات طوافیان یزدی  آموزش زبان انگلیسی
سیدابوالفضل علوی کیا  جغرافیای انسانی ـ شهری
مریم فرزین پور پرستاری
مریم السادات عزیزی آموزش زبان فرانسه
سعید حاتمی مدیریت دولتی 
شهاب نارگانی بافقی  علوم جغرافیایی