نام و نام خانوادگی  رشته تحصیلی 
فاطمه ابویی مهندسی صنایع 
علی امیر ارجمند  مهندسی صنایع 
جواد انصاری فرد الهیات و معارف اسلامی 
محسن پناه به خدا  حقوق ـ حقوق جزا و جرم شناسی 
راحله پوراکبر  جغرافیا ـ برنامه ریزی توریسم 
امیر ترقی نژاد علوم ارتباطات اجتماعی 
سمانه خضری یزدی  حسابداری 
فاطمه دانش یزدی  تاریخ و تمدن ملل اسلامی 
ناصر دهقان طزرجانی  مهندسی مواد 
محمدمهدی دشتی رحمت آبادی  نقاشی
سعید زارع  آموزش زبان انگلیسی 
زینت السادات رضازاده  علوم جغرافیایی
سوده سمسار یزدی  آموزش زبان انگلیسی
سیدصادق سهروردی  علوم ارتباطات اجتماعی 
مهدیه شفیع نادری  روانشناسی تربیتی 
مریم صداقت  مدیریت جهانگردی 
نداالسادات طوافیان یزدی  آموزش زبان انگلیسی
سیدابوالفضل علوی کیا  جغرافیای انسانی ـ شهری
محمدعلی غنی زاده  پزشک عمومی 
علیرضا گندم مالمیری  تاریخ 
فاطمه مرشدی زاد  مدیریت دولتی 
شهاب نارگانی بافقی  علوم جغرافیایی