آدرس :
               یزد – خیابان شهید ابراهیمی- مرکز علمی کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری یزد

کدپستی  :                        8913666919 


تلفن :                        03536209394-03536209493

umir.yazd@gmail.com