مدرسین مرکز


آرمان بهاری :
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستمهای اقتصادی و اجتماعی

محمدرضا بهاری:
دکترای زبان و ادبیات فارسی

سمیه پارسا :
کارشناسی طراحی لباس

مریم خسروی :
کارشناسی ارشد پژوهش هنر

محمدرضا رونده :
کارشناسی ارشد صنایع دستی

زهرا ریگی :
کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

حسین نطاق نجفی:
 کارشناسی ارشد الهیات