آدرس : زاهدان ، تقاطع کفعمی و امام خمینی ساختمان قدیم دادگستری
 
تلفن:33211200