رشته های کار دانی :
کاردانی حرفه ای طراحی لباس 
کاردانی حرفه ای گردشگری
کاردانی حرفه ای طلا و جواهر-تراش سنگ های قیمتی

 کارشناسی:
کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس اقوام