مرکزآموزش علمي- کاربردي صنايع دستي استان مرکزي در سال 1381 به عنوان يکي از مراکز زير مجموعه سازمان صنايع دستي ايران آغاز بکار  و  از سال 1383 به جذب دانشجو اقدام نمود .
رشته هنرهاي چوبي اولين رشته اين مرکز بوده که با تعداد 30 دانشجو آغاز بکار نموده است .
اين مرکز در بناي تاريخي و ثبت شده قلعه وکيل و با مساحت 2850 متر مربع قراردارد و هم اکنون داراي فضاي  اداري و آموزشي و رفاهي متناسب با سيستــم آموزشــي مي باشد . کارگاه چوب و کارگاه رسم و بوفه دانشجـــويي  و نمازخانه  و سايت کامپيوتر  از جمله امکانات رفاهــي مي باشد .