فتاح سلیمی
رئیس مرکز

سوابق تحصیلات دانشگاهی :
معدل کل شهر محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل تاریخ پایان تاریخ شروع رشته تحصیلی مقطع
  تهران دانشکده علوم تربیتی 1371 1368 مدیریت برنامه کارشناسی
  اراک مرکز مدیریت اراک 1378 1374 مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد
  اراک آموزش و پرورش   متعدد دوره های مدیریت ,پژوهشی فرهنگی دوره های تخصصی دیگر
سوابق اجرایی:
آدرس وشماره تلفن محل خدمت تاریخ پایان تاریخ شروع مسولیت محل خدمت ردیف
اراک –آموزش و پرورش 1384 1377 معاون مدیر کل اداره کل آموزش و پرورش 1
دانشگاه پیام نور 1373 1372 معاون دانشگاه پیام نور شازند 2
اراک-معلم –سازمان دانش آموزی 1382 1379 رئیس سازمان دانش آموزی اراک 3
فعالیت آموزشی و پژوهشی:
نیمسال تحصیلی عنوان درس مقاطع تحصیلی نام دانشگاه ردیف
طی ترمهای متعدد مدیریت کاردانی-کارشناسی آزاد اسلامی اراک 1
طی ترمهای متعدد مدیریت مرکز مدیریت دولتی اراک مرکز مدیریت دولتی 2