نشاني مرکز  شماره 1 :  اردبيل – خيابان مدني – خيابان استاد منزوي
نشانی مرکز شماره 2:  اردبیل-میدان جانبازان-خیابان دانشگاه-مرکز آموزش علمی-کاربردی صنایع دستی اردبیل
   ardabil.mirastraining @ gmail.com
            33511034 – 045       
     33514678 – 045