فعالیت های علمی و فرهنگی مرکز
 
 شرکت دانشجویان در مسابقات سراسری نماز و قرآن
 کسب مقام در مسابقات گرافیک کشور ایتالیا(استاد بهرام بابایی)
 کسب مقام در مسابقات گرافیک کشور ایتالیا(استاد شیرین قلیپور)
 کسب مقام در مسابقات کاریکاتور لهستان(دانشجو احمد حاج بابایی)
 نفر دوم مسابقات کشتی کشوری(دانشجو جواد جهانی)
 شرکت دانشجویان در مسابقات ورزشی و المپیادهای ورزشی
 برگزاری مراسم تجلیل از اساتید نمونه مرکز
 تجلیل از دانشجویان نمونه
 برگزاری نمایشگاهای مختلف از آثار دانشجویان و اساتید در مرکز
 فراهم کردن امکانات رفاهی مناسب برای دانشجویان
 تالیف کتاب و مقالات توسط اساتید و دانشجویان
 برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی مرتبط با اهداف مرکز
 تشویق دانشجویان مرکز جهت شرکت در نمایشگاهها ی بین المللی گردشگری و صنایع دستی استان
 ایجاد غرفه مرکز آموزش در نمایشگاه بین المللی گردشگری
 شرکت دانشجویان در مسابقات علمی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی
 تجهیز کتابخانه  به برخی از کتب علمی، فرهنگی و هنری از طریق همکاری صمیمانه اداره کل محترم ارشاد اسلامی اردبیل و کانون مساجد استان
 برنامه ریزی برای تشکیل انجمن علمی – فرهنگی و دانشجویی با همکاری دانشجویان کلیه رشته ها
 استفاده از سیستم کامپیوتری نماد (نرم افزار مدیریت آموزشی دانشگاه) و سیستم آموزشی سجاد در مرکز و اینترنتی کردن انتخاب واحد و سایر موارد آموزشی
 اقدام برای تالیف کتب آموزشی با همکاری اساتید مرکز
 استفاده از اساتید مجرب و دارای کد مدرسی در مرکز
 اقدام برای بیمه گروهی حوادث دانشجویان
 برگزاری جلسه توجیهی براي دانشجویان ورودی جدید
 بازدید هیات نظارت استانی و کشوری از مرکز، کلاسها، کتابخانه مرکز، کلاسهای عملی و بررسی وضعیت دانشجویان و اساتید.
 شرکت در جلسات روسای مراکز آموزشی علمی و کاربردی استان
 تشکیل دوره های آموزشی در خصوص کارآفرینی و اشتغالزایی
 ثبت نام دانشجویان برای عزیمت به سفر حج عمره دانشجویی و ازدواج  دانشجویی
 پیشنهاد ایجاد رشته های ذیل در دانشگاه جامع علمی و کاربری به صورت ترمی یا پودمانی:
  راهنمای تور
  مدیر فنی دفاتر خدمات مسافرتی
  مدیریت و بازاریابی گردشگری
   مدیریت واحدهای پذیرایی بین راهی
  مدیریت مالی هتل
  خانه داری
  فرانت آفیس
 برگزاری گفتمان دانشجویی به مناسبت هفته پژوهش
 برگزاری دوره آموزشی کارآفرینی در گردشگری
 برگزاری مسابقات مختلف علمی و فرهنگی در مناسبت ها
 برگزاری اردوی های علمی-فرهنگی دانشجویی
 شرکت دانشجویان و ایجاد غرفه در نمایشگاه های دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
 برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان
 شرکت دانشجویان و ایجاد غرفه در نمایشگاه قرآنی
 برگزاری و شرکت در مراسم پرفیض زیارت عاشورا، دعای کمیل و ...
 امضای تفاهم نامه همکاری با جامعه دفاتر خدمات مسافرتی، جامعه هتلداران و هتل لاله با توجه به اهداف ورسالتهاي نظام آموزش عالي کشوروفرصت پيش امده درماده 15 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (مصوب 15/10/1389) که  کيفي سازي برنامه ها به خصوص ارتقاي شاخصهاي کيفي رشته هاي تحصيلي در آن مد نظر قرارگرفته است ،اين آيين نامه متناسب باالزامات وانتظارات موجود تدوين شده است.
ماده1. هدف
هدف از تدوين اين آيين نامه ،تنظيم امور آموزش دانشگاهي براي تربيت نيروي انساني متعهد، متخصص ومتناسب با نياز هاي جامعه وايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي کشورو استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود در جهت ارتقاي سطح کيفي آموزش دانشجويان است .
ماده 2 .تعاريف
2-1. وزارت : وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري.
2-2. موسسه : منظور کليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  مجري يک يا چند دوره کارداني ،کارشناسي ناپيوسته وکارشناسي پيوسته مورد تاييد وزارت است .
2-3. شوراي آموزشي : منظور شوراي آموزشي «موسسه » است .
2-4.دوره : منظور دوره هاي کارداني ، کارشناسي پيوسته وناپيوسته است که به صورت روزانه ، نوبت دوم ، نيمه حضوري ، طبق ضوابط مربوط برگزار مي شود .
2-5 .روزانه : منظور شيوه آموزشي است که دانشجو با بهره گيري از قانون آموزش رايگان ويا با پرداخت شهريه (حسب مورد) وبه صورت حضوري در يکي از «موسسه» هاي اموزش عالي تحصيل مي کند.
2-6. نوبت دوم : منظور شيوه آموزشي است که دانشجو بدون بهره مندي از آموزش رايگان وبا پرداخت شهريه وبه صورت حضوري ، در دانشگاههاي دولتي تحصيل مي کند.
2-7. آموزش نيمه حضوري : آموزشي است که بخشي از فرايند يادگيري ، با استفاده از رسانه هاي نوشتاري ، صوتي – تصويري وا لکترنيکي انجام وتنها کلاس هاي رفع اشکال  به صورت چهره به چهره برگزار مي شود .
2-8. آموزش مهارتي : آموزشي است که براي ارتقاي سطح دانش فني ،کارآيي و توانايي دانشجو در رشته مربوط برگزار مي شود .
2-9. راهنماي تحصيلي : عضو هيات علمي آگاه و مسلط به امور آموزشي است که از سوي «موسسه» مربوط انتخاب مي شود تا راهنماي دانشجويان در امور علمي ، فرهنگي و تحصيلي باشد .
2-10. واحد درسي : مقدار يا ميزان درسي است که مفاد آن به صورت نظري 16 ساعت ، عملي يا آزمايشگاهي 32 ساعت ، کارگاهي يا عمليات ميداني 48 ساعت ، کارآموزي و کارورزي يا کار در حوزه کاربرد 64 ساعت ، در طول يک نيمسال تحصيلي يا دوره تابستاني و طبق برنامه مصوب درسي  ارائه مي شود . رشته هاي  که داراي پروژه هستند ، مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن از سوي استاد مربوط تعيين مي شود .
2-11 . درس جبراني : درسي است که به تشخيص گروه آموزشي ، گذراندن آن راي رفع کمبود دانش ويا مهارت دانشجو ، در آغاز طي دوره تحصيلي مربوط ضروري است .
2-12 . رشته تحصيلي : مجموعه به هم پيوسته اي از دروس دانشگاهي است که با محتوا و روش شنا سي خاص در قالب برنامه هاي درسي در دوره هاي تحصيلي مختلف به اجراء گذاشته مي شود .
2-13. دوره کارداني : دوره تحصيلي است که پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن 68 تا 72 واحد درسي طبق برنامه درسي مصوب رشته تحصيلي به دريافت  مدرک  کارداني نائل مي شود .
.14-2 دوره کارشناسي پيوسته : دوره تحصيلي است که پس از دوره متوسطه آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن 130 تا 140 واحد درسي وطبق برنامه درسي مصوب (حسب رشته ،طرح پژوهشي يا پيان نامه را نيز شامل مي شود ) به دريافت مدرک کارشناسي نائل مي شود .
2-15. دوره کارشناسي نا پيوسته : دوره تحصيلي است که  پس از دوره کارداني آغاز مي شود و دانشجو با گذراندن تعداد 68 الي 72 واحد درسي و طبق برنامه درسي مصوب به دريافت مدرک کارشناسي ناپيوسته نائل مي گردد.
2-16 . گرايش تحصيلي : جهت گيري تخصصي در يک رشته تحصيلي است .
2-17 . گروه آزمايشي : مجموعه رشته هاي مختلف تحصيلي است که براي ورود به تحصيل آنان ، موا د آزموني مشترک برگزار مي شود .
2-18. گروه آموزشي : بنيادي ترين واحد سازماني دانشگاهي متشکل از تعدادي عضو هيئت علمي است که با تاکيد بر آموزش ، به توليد ، ترويج وانتشار علم در يک حوزه تخصصي مي پردازد .
2-19 . دانشجو : فرد پذيرفته شده اي است که در مهلت مقرر و براساس ضوابط و مقررات جاري ، در «موسسه» ثبت نام مي کند .
2-20 . دانش آموخته : فردي است که يکي از دوره هاي تحصيلي را با موفقيت به پايان برساند وبرابر ضوابط معين ، گواهي يا مدرک تحصيلي مربوط را دريافت کند .
ماده 3 . ضوابط عمومي و اختصاص ورود به دوره
3-1 . داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات و مقررات مراجع ذي صلاح .
3-2 . احراز توانمندي علمي مطابق مقررات وزارت .
ماده 4 . هرسال تحصيلي مرکب از دو نيمسال تحصيلي وبه انتخاب موسسه يک دوره تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته آموزش و دو هفته امتحانات پاياني  ودوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش ويک هفته امتحانات پايان دوره است .
تبصره : در ارائه دروس دوره تابستان ،دروس مهارتي اولويت دارد .
ماده 5 : آموزش در «موسسه» مبتني برنظام واحدي است .
ماده 6. «موسسه » موظف است ، برنامه هاي آموزشي ودرسي مصوب شوراي برنامه ريزي آموزش عالي «وزارت »را براي دوره اي که پذيرش دانشجو داشته است ، اجراء نمايد .
ماده 7. دانشجو در هر نيمسال تحصيلي مي تواند حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسي انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابي در دوره تابستاني 6 واحد است .
تبصره 1 : اگر معدل دانشجويي در يک  نيمسال حداقل 17 باشد ، در نيمسال تحصيلي بعد مي تواند حداکثر تا 24 واحد درسي رااخذ نمايد .
تبصره 2 : در آخرين نيمسال تحصيلي دانشجو مي تواند صرف نظر از معدل کل (کمتر از10 نباشد ) و مشروطي تا 24 واحد اخذ نمايد .
تبصره 3 : در شرايطي که از تحصيل دانشجو حداکثر 8 واحد درسي باقي مانده باشد. مي تواند واحد هاي  مذکور را در دوره تابستاني انتخاب نمايد .
تبصره 4 : واحدهاي انتخابي دانشجو درابتداي هر نيمسال تحصيلي (به جز آخرين نيمسال تحصيلي) به هر دليلي نبايد کمتر از 14 واحد درسي باشد . در صورتي که واحد هاي انتخابي يا باقيمانده دانشجو در پايان نيمسال ، بنا به دلايل موجه و خارج از اراده دانشجو(به تشخيص «موسسه») به کمتر از 14 واحد درسي برسد، اين نيمسال به عنوان يک نيمسال تحصيلي کامل در سنوات تحصيلي وي محسوب مي شود ، (اما به منظور بررسي وضعيت مشروطي يا ممتازي دانشجو ، نمرات واحدهاي اين نيمسال با نمرات دروس نيمسال بعدي دانشجو در محاسبه معدل دو نيمسال منظور خواهد شد .
ماده 8 : در صورتي که دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها دو درس نظري باقيمانده داشته باشد، مي تواند آن دو درس را به صورت معرفي به استاد بگذراند .
تبصره : در صورتي که دو درس معرفي به استاد منتهي به دوره تابستاني شود ، سقف واحد نبايد (با رعايت تبصره 3 ماده 7)از 8 واحد درسي تجاوز نمايد .
ماده 9 : چگونگي و ترتيب ارائه کيه دروس هر دوره با رعايت پيش نياز (تقدم وتاخر) دروس معاف است .
ماده 10 . تعداد واحد هاي جبراني براي رشته هاي غير مرتبط در دوره هاي کارداني وکارشناسي پيوسته 6 واحد وبراي دروه هاي کارشناسي حداکثر 10واحد مي باشد. نمره دروس جبراني در معدل نيمسال و کل محاسبه مي شود .
ماده 11 . تحصيل دانشجو در هر زمان و فقط در يک دوره و يک رشته تحصيلي امکان پذير است .
تبصره : تحصيل همزمان دانشجو «برگزيده علمي » ، تابع ضوابط مصوب «وزارت» است .
ماده 12 . برنامه ريزي و اتخاذ تصميم درباره موارد حذف ، اضافه وحذف اضطراري دروس برعهده شوراي آموزشي موسسه است .
تبصره : در شرايط خاص ، حذف کليه دروس يک نيمسال تحصيلي با درخواست کتبي دانشجو وتاييد شوراي آموزشي موسسه تا قبل از شروع امتحانات امکان پذيراست.
ماده 13 . حداکثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته 5/2سال و در دوره هاي کارشناسي پيوسته 5 (پنج) سال است .
ماده 14 . گروه آموزشي موظف است براي هدايت علمي وفرهنگي دانشجو از بدو ورود يکي از اعضاي هيئت علمي را به عنوان استاد راهنماي تحصيلي تعيين واعلام نمايد .
ماده 15 . حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامي است .
تبصره : اگر دانشجو در درسي بيش از  جلسات ويا در جلسه امتحان پايان نيمسال غيبت داشته باشد ، باتشخيص شوراي آموزشي موسسه ، آن درس حذف مي شود .
ماده 16 . ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو در هر درس براساس  حضور وفعاليت در کلاس ، انجام تکاليف آموزشي – پژوهشي ونتايج امتحانات ميان نيمسال و پايان نيمسال انجام مي گيرد.
تبصره 1: مرجع ارزيابي دانشجو در هر درس ، مدرس آن درس است .
تبصره 2 : برگزاري امتحان پايان نيمسال براي هر درس نظري ،الزامي است .
ماده 17 . معيار ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو نمره درس است که ب صورت عددي از صفرتا بيست (20-0) مي باشد.
تبصره 1 : مدرس هر درس موظف است ، گزارش نمره ارزيابي نهايي درس دانشجويان را ظرف مدت 10 روز از تاريخ برگزاري امتحان پايان نيمسال آن درس به اداره آموزش دانشکده يا واحد مربوط اعلام نمايد .
تبصره 2: دانشجويي که به نمره ارزيابي درس ، تقاضاي تجديد نظر داشته باشد ، مي تواند ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعلام نمره ، تقاضاي تجديد نظر کتبي خود را به اداره آموزش دانشکده يا واحد مربوط تسليم کند . مدرس هر درس نيز موظف است ، ظرف مدت يک هفته ، از تاريخ دريافت تقاضاي تجديد نظر دانشجويان ، به اعتراضات دانشجويان رسيدگي و اشتباهات احتمالي رابرطرف و نمره قطعي را به اداره آموزش دانشکده يا واحد مربوط اعلام کند.
تبصره 3 : نمرات دروس تمرين دبيري ، کارآموزي ، کارورزي  ، عمليات صحرايي ، کاردر عرصه و دروسي که در برنامه درسي مصوب توام با تکليف پژوهشي ارائه مي شود ، در صورتي که به تشخيص  مدرس و تاييد گروه آموزشي مربوط ، تکميل آنها در طول يک نيمسال تحصيلي ميسر نباشد، ناتمام تلقي مي شود . نمره ناتمام بايد حداکثر ظرف مدت جهل وپنج (45) روز از تاريخ پايان امتحانات ، با رعايت مهلت هاي مذکور در تبصره 2 اين ماده به نمره قطعي تبديل شود.
تبصره 5: مدرس موظف است ، برگه هاي امتحاني هر درس را به عنوان سابقه درس ، حداقل تا دو نيمسال تحصيلي بعد نگهداري نمايد .
ماده 18 : حداقل نمره قبولي در هر درس 10 است و معدل نمرات دانشجو در هر نيمسال تحصيلي نبايد کمتر از 12 باشد.
تبصره : دانشجويي که در يک يا چند درس نمره قبولي کسب نکند ، چنانچه در نيمسال هاي  بعدي دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذراند، نمره قبلي از کارنامه دانشجو حذف مي شود و در معدل نيمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.
ماده 19 . چنانچه معدل نمرات هر نيمسال تحصيلي دانشجو کمتر از 12 باشد ، دانشجو در آن نيمسال مشروطي تلقي مي شود ، دانشجوي مشروط، در نيمسال بعد (جز در آخرين نيمسال تحصيلي ) حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي را ندارد .
ماده 20 : حداکثر نيمسال هاي مشروطي مجاز در دوره کارداني و کارشناسي ناپيوسته دو نيمسال و در دوره کارشناسي پيوسته 3نيمسال اعم از متوالي يا متناوب است. در مواردي که معدل کل دانشجو12يا بالاتر باشد ، در سقف سنوات مجاز مي تواند تا زماني که در نيمسال هاي بعدي مشروط نشود ، به تحصيل ادامه دهد ؛در غير اين صورت ، از تحصيل محروم مي شود .
ماده  21 : دانشجو مي تواند در دوره کارداني و کارشناسي ناپيوسته يک نيمسال و در دوره کارشناسي پيوسته دو نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد .
تبصره 1 : «موسسه» مي تواند با رعايت سقف مدت مجاز تحصيل دانشجو ، نسبت به صدور مرخصي تحصيلي وي تصميم بگيرد .
تبصره 2 : حداکثر مدت مجاز مرخصي زايمان دانشجو دو نيمسال تحصيلي و بدون احتساب در سنوات تحصيلي است .
تبصره 3 : مدت مجاز مرخصي پزشکي دانشجو ، در صورت تاييد پزشک معتمد «موسسه» و شوراي آموزشي، دو نيمسال تحصيلي وبدون احتساب در سنوات تحصيلي است .
ماده 22 : دانشجويان مشمول تحصيل رايگان ، در صورت عدم کسب نمره قبولي در هر درس يا حذف درس ، براي انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزينه مربوط مطابق تعرفه مصوب هستند .
ماده 23 : عدم ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي (بدن کسب اجازه از «موسسه» ، انصراف از تحصيل محسوب مي شود .
تبصره : تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل برعهده شوراي آموزشي موسسه است .
ماده 24 : دانشجويي که قصد انصراف از تحصيل داشته باشد، بايد درخواست انصراف خود را به اداره آموزش «موسسه» تسليم کند .اين دانشجو مجاز است، فقط براي يک بار تا شروع نيمسال بعدي، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد. در غير اين صورت، پس از انقضاي اين مهلت، حکم انصراف وي ازتحصيل صادر مي شود.
ماده 25 : دانشجوي دوره هاي کارداني و کارشناسي پيوسته با داشتن شرايط زير مي تواند از يک رشته يا گرايش به رشته ديگر تحصيلي در آن گروه آزمايشي ديگر و در همان «موسسه» تغيير رشته يا گرايش دهد:
الف ) وجود رشته يا گرايش مورد تقاضاي دانشجو در همان «موسسه»
ب  )  کمتر نبودن نمره اکتسابي دانشجو در آزمون سراسري از نمره کشوري آن رشته يا گرايش در «موسسه» (در سال پذيرش)
ج  )  امکان ادامه تحصيل دانشجو در سنوات مجاز باقيمانده  
د  )  موافقت گروه آموزشي  وتاييد شوراي آموزشي موسسه.
تبصره : دانشجو در هر دوره تحصيلي فقط براي يک بار مي تواند با رعايت شرايط فوق، تغيير رشته يا گرايش دهد.
ماده 26. تغييررشته در دوره کارشناسي ناپيوسته ممنوع است، اما تغيير گرايش با داشتن شرايط و ضوابط ذکر شده در ماده 25 امکان پذير است.
ماده 27. ميهماني وانتقال دانشجو مطابق آيين نامه ميهماني و انتقال دانشجويان دوره هاي کارداني و کارشناسي دانشگاهها  و موسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي مصوب وزارت (ابلاغيه شماره 18503/و مورخ 10/7/89 و الحاقات و اصلاحات بعدي آن ) ميسر مي باشد .
ماده 28. انتقال توام با تغيير رشته يا گرايش، مشروط به احراز همزمان شرايط تغيير رشته يا گرايش و انتقال ( موضوع 26،25و27)  وبا توافق «موسسات » مبداء و مقصد تنها براي يک بار امکان پذير است .
ماده 29. دروسي که دانشجو در رشته يا گرايش قبلي گذرانده است، در گروه آزمايشي رشته جديد بررسي و معادل سازي مي شود و فقط دروسي از وي پذيرفته مي شود که به تشخيص گروه آزمايشي، با دروس رشته يا گرايش جديد، اشتراک محتوايي (طبق برنامه درسي مصوب ) داشته باشد و نمره هريک از دروس کمتر از 12 نباشد. دراين صورت، فقط دروس پذيرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقي مي ماند .
ماده 30. تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو، روزي است که آخرين نمره قطعي درس دانشجو در آموزش موسسه ثبت مي شود .
ماده 31. به دانشجوياني که کليه واحد هاي درسي دوره را با ميانگين حداقل 12 گذرانده باشد ، حسب مورد مدرک تحصيلي کارداني ، کارشناسي پيوسته يا کارشناسي ناپيوسته ارائه مي شود.
تبصره : در صورتي که دانشجويي در طول مدت مجاز تحصيل نتواند معدل کل خود را به 12 برساند ، تنها يک نيمسال به وي فرصت داده مي شود تا بااخذ مجددحداکثر 20 واحد از دروس دوره ، ميانگين کل دروس خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصيلي دوره را دريافت کند ؛ در غير اين صورت از تحصيل محروم مي شود .
ماده 32. در صورتي که تعداد واحد هاي گذرانده شده دانشجوي منصرف يا محروم ازتحصيل در دوره کارشناسي پيوسته ، برابر يا بيشتر از واحدهاي مورد نياز دوره کارداني با معدل نمره 12 يا بالاتر باشد ، مي تواند مدرک کارداني در همان رشته دريافت کند . در غير اين صورت ، به دانشجوي مذکور و همچنين به دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل در دوره کارداني ، فقط يک  گواهي  مبني بر تعداد واحدهاي گذرانده شده با درج نمرات و معدل کل داده خواهد شد.
تبصره 1: در صورتي که دانشجوي منصرف يا محروم از تحصيل دوره کارشناسي پيوسته بيش از واحدهاي مورد نياز براي دوره کارداني را گذرانده باشد ، موسسه مي تواند دروسي را که دانشجو با نمره 12 يا بالاتر گذرانده است ، ملاک سنجش مدرک کارداني قراردهد .
تبصره 2. صدور مدرک کارداني حسب تقاضاي دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کارداني مصوب در آن رشته يا مجري بودن «موسسه» محل تحصيل دانشجو انجام مي گيرد .
ماده 33. اين آيين نامه حاوي اصول و ضوابط کلي حاکم بر دوره کارداني ، کارشناسي پيوسته و ناپيوسته است و «موسسه» موظف است ، شيوه نامه هاي اجرايي مربوط  را صرفاً در چهارجوب مفاد تدوين و ضمن اطلاع رساني اجراء نمايد .
ماده 34. هرگونه تفسير مفاد اين آيين نامه و نظارت بر حسن اجراي آن برعهده معاونت آموزشي «وزارت » است .
ماده 35. اين آيين نامه در 35 ماده و26 تبصره در جلسه 803 مورخه 8/5/91به تصويب شوراي آموزش عالي رسيد و براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 92-1391 به بعد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجراء است و کليه آيين نامه ها و بخشنامه هاي مغاير با آن لغو و بلا اثر اعلام مي شود .