در حال حاضر در این مرکز رشته های ذیل فعال می باشد

1- کارشناسی مهندسی فناوری معماری - مرمت و احیای بناهای فرسوده

2- کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری

3- کاردانی فنی معماری شهری

4- کاردانی حرفه ای گرافیک

5 کاردانی حرفه ای هتلداری