آدرس : ارومیه،کیلومتر 2 جاده سلماس روبه روی مرکز روانپزشکی
044-32720208
044-32791860