رشته های کاردانی و کارشناسی مرکز ارومیه

کاردانی حرفه ای امور فرهنگی
کاردانی حرفه ای معماری- معماری داخلی
کاردانی حرفه ای موسیقی با گرایش ساز ایرانی
کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی - گرافیک
کاردانی حرفه ای هتلداری
کاردانی حرفه ای گردشگری

کارشناسی حرفه ای گردشگری
کارشناسی حرفه ای هتلداری
کارشناسی حرفه ای موسیقی با گرایش ساز ایرانی
کارشناسی حرفه ای مرمت و احیاء بناهای تاریخی
کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویر سازی
کارشناسی حرفه ای گرافیک – تزئین محیطی
کارشناسی حرفه ای صنایع دستی چوب