برطبق ماده 11 اساسنامه موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ترکیب شورای موسسه بقرار زیر است:
1- رئیس موسسه: رضا جعفری
2- نماینده رئیس دانشگاه جامع علمی- کاربردی:احمدرضا پیش بین
3- معاونان موسسه
3-1 جعفر میکائیلی (معاون دانشجوئی)
3-2 بابک رضائی(معاون اداری و مالی)
4- دو تن از صاحبنظران آموزش های علمی- کاربردی در بخش مربوط
4-1 ابراهیم حلاجیان
4-2 اسماعیل شیر علی
5- دو تن از روسای مراکز آموزش علمی- کاربردی بخش مربوط