رشته های مرکزلالجین
 
- کارشناسی حرفه ای معماری – طراحی و محیط بیرونی:
این رشته برای اولین دوره در حال اجرا است.
مشاغل قابل احراز:
معمار
کارشناس دفاتر مهندسان مشاور به عنوان کارشناس معماری
کارشناس دفاتر فنی و مهندسی سازمانهی دولتی و غیر دولتی
ناظر و مدیر در کار های ساختمانی ومعماری
- مهندسی فناوری سرامیک – کاشی و چینی
این رشته 4 دوره در حال اجرا است
مشاغل قابل احراز:
کارشناس فنی خط تولید و آزمایشگاههای قطعات سرامیکی صنایع تولید کاشی و چینی
کارشناس فنی خط تولید و آزمایشگاههای صنایع شیشه
کارشناس فنی خط تولید و آزمایشگاههای صنایع رنگ ولعلب
کارشناس فنی خط تولید و آزمایشگاههای صنایع سرامیک های مهندسی
کارشناس فنی خط تولید و آزمایشگاههای صنایع دیر گدازها
کارشناس فنی خط تولید و آزمایشگاههای صنایع کامپوزیتها