آدرس : همدان، انتهای خیابان اکباتان سایت باستانی ، گردشگری هگمتانه
  08132510240 
08132510230