رشته های کاردانی و کارشناسی مرکز هگمتانه


نام رشته

اولین سال پذیرش

مقطع

مدیریت گردشگری

1390

کارشناسی

مهندسی معماری

1393

ارزیابی صنایع دستی میراث فرهنگی

1392

گردشگری

1388

کاردانی

معماری روستایی

1391

معماری شهری

1392

هتلداری

1389

نقاشی ایرانی

1388