لیست رشته های کارشناسی مراکز وابسته و تحت نظارت موسسه

مرکز آموزش علمی کاربر
دی صنایع دستی اصفهان
ردیف مقطع کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی 23024
2 کارشناسی حرفه ای گرافیک- گرافیک تزئینی و محیطی 23046
3 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22975
4 کارشناسی حرفه ای نقاشی - نقاشی ایرانی 23256
5 کارشناسی حرفه ای نقاشی- نگارگری و زرنگاره 23259
6 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 23006
 
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی اردبیل
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای گرافیک- پوستر و نشانه 23068
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22974
3 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 23004
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی اراک
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی- صنایع چوبی 23034
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22999
3 کارشناسی حرفه ای معماری- طراحی محیط داخلی 23234
 
 
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی تبریز
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی -مصنوعات چوبی 23032
2 کارشناسی حرفه ای کارشناس فرش- طراحی 23037
3 کارشناسی حرفه ای گرافیک - پوستر و نشانه 23067
4 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22973
5 کارشناسی حرفه ای معماری- طراحی محیط داخلی 23171
6 کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک- لباس اقوام 23275
7 کارشناسی حرفه ای نقاشی- نقاشی 23240
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی خوزستان
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22985
2 کارشناسی حرفه ای مرمت و احیاء بناهای تاریخی 23139
3 کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی 23026
4 کارشناسی حرفه ای معماری- طراحی محیط داخلی 23211
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی خراسان رضوی
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی 23025
2 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی - صنایع فلزی 23030
3 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22982
4 کارشناسی حرفه ای هتلداری 23011
5 کارشناسی حرفه ای مرمت و احیاء بناهای تاریخی 23138
6 کارشناسی حرفه ای امور موزه 23042
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی قم
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 23015
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22991
3 کارشناسی حرفه ای نقاشی- نقاشی ایرانی 23258
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی سنندج
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22992
2 کارشناسی حرفه ای گرافیک- پوستر و نشانه 23092
3   کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی 22817
4 کارشناسی حرفه ای معماری- طراحی محیط بیرونی 23164
 
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی زنجان
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22986
2 کارشناسی حرفه ای مرمت و احیاء بناهای تاریخی 23140
3 کارشناسی حرفه ای مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده 21080
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی زاهدان
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک-لباس مجلسی وخانگی 23293
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22988
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی کرمان
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22993
2 کارشناس حرفه ای ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگی 23027
3 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی-آبگینه 23028
4   کارشناسی حرفه ای صنایع دستی-صنایع چوبی 23033
5 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی-صنایع سنگی 23029
6 کارشناسی حرفه ای صنایع دستی-صنایع فلزی 23031
7 کارشناسی حرفه ای فرش-طراحی 23040
8 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 23016
9 کارشناسی حرفه ای میراث فرهنگی-امور موزه 23043
10 کارشناسی حرفه ای مرمت و احیاء بناهای تاریخی 23142
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی کرمانشاه
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک- لباس اجتماعی و مشاغل 23269
2 کارشناسی حرفه ای گرافیک -گرافیک تزئینی و محیطی 23059
3 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22994
4 کارشناسی حرفه ای کارشناسی هتلداری 23017
5 کارشناسی حرفه ای مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده 21094
 
 
              
               مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی لرستان
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22996
     
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی  لالجین
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای معماری- طراحی محیط داخلی 23238
2 کارشناسی حرفه ای مهندسی فناوری سرامیک-کاشی و چینی 20282
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی  همدان
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 23002
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 23022
3 کارشناسی حرفه ای مرمت و احیاء بناهای تاریخی 23143
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی  یزد
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 23003
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 23023
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی صنایع دستی  کهگیلویه و بویراحمد
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای فرش- طراحی 23041
2 کارشناسی حرفه ای فرش- بافت و رفوگری 23036
3 کارشناسی حرفه ای امور فرهنگی- برنامه ریزی فرهنگی 22824
4 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22995
 
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی  جهانگردی2
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای حسابداری- حسابداری مالی 21736
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 23010
3 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22979
4 کارشناسی حرفه ای آشپزی- آشپزی ایرانی 22965
5 کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی 23187
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی  کلاردشت
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 23019
2 کارشناسی حرفه ای حسابداری-حسابداری مالی 21815
3 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22997
4 کارشناسی حرفه ای حقوق-حقوق ثبتی 22202
5 کارشناسی حرفه ای معماری (طراحی محیط داخلی) 23230
6 کارشناسی حرفه ای مترجمی همزمان انگلیسی 23454
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی  اندیشه کارآد
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک 21898
2 کارشناسی حرفه ای حسابداری بانکی 21514
3 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگری 22977
4 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 23008
 
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی فرا گردش گستر بابلسر(میزبان)
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 23018
 
 
مرکز آموزش علمی کاربردی هتل درویش
ردیف نام رشته کد رشته محل
1 کارشناسی حرفه ای مدیریت هتلداری 23012
2 کارشناسی حرفه ای مدیریت گردشگردی 22983
3 کارشناسی حرفه ای آشپزی-آشپزی ایرانی 22966
4 کارشناسی حرفه ای آشپزی-آشپزی ملل 22971