شرح وظایف معاون اداری و مالی

1- تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت ها با قوانین مربوط و مقررات این آیین نامه و در صورت عدم تصریح در این آیین نامه، تطبیق پرداخت ها با قوانین و مقررات
2- تهیه و تنظیم و نگهداری صورت های مالی مؤسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی، مطابق این آیین نامه و مقررات حاکم بر ثبت دفاتر، ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات موردی مدیریت.
3- اعمال نظارت مالی مطابق ماده 21 آیین نامه
4- تبادل اطلاعات مالی مؤسسه حسب مورد با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول مؤسسه و مکاتبه با واحدهای تابعه موسسه حسب ضرورت.
5- نگهداری و تحویل وجوه نقدینه ها و سپردها و اوراق بهادار و پیگیری و نظارت مستمر بر وصول و ایصال به موقع درآمدهای مؤسسه.
6- نظارت بر عملکرد مالی مدیر امور مالی واحدهای اجرایی تحت نظارت.
7- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال، ماشین آلات و تجهیزات و سایر دارایی های مؤسسه.
8- نظارت و کنترل بر کلیه تفویض اختیارات جهت امضاهای مجاز در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنها.
9- اجرای کدینگ (طبقه بندی) حساب ها، به صورت متحدالشکل، به منظور ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین مؤسسات پس از تصویب رئیس موسسه.
10- اجرای آن بخش از عملیات مالی مؤسسه که در چارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء بر عهده معاون اداری – مالی می باشد.
11- پیگیری و به روز رسانی مانده حساب های سنواتی.
گ) نظارت بر عملکرد و کارکرد کلیه پرسنل واحدهای اجرایی تابع و مرکز از حیث اداری و مالی
12- نظارت بر اجرایی کردن روش های متداول حسابداری در مؤسسه و اجرای دستورالعمل های تنخواه گردان پرداخت، پیش پرداخت، علی الحساب، تقسیط بدهی، تضمینات، انبارگردانی، رسیدگی به دارایی های ثابت و سایر موارد مرتبط به امور مالی.
13- همكاري با رئيس موسسه در اجراي هرچه بهتر وظايف مربوط به واحدهاي ستادي موسسه
14- رسيدگي به هدف هاي اجرائي موسسه و چگونگي گردش كار و روش هاي كار در واحدهاي مختلف
15- ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي مربوط به واحدهاي تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشكلات موجود
16- نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط به امور استخدامي و مالي و معاملاتي
17- ارايه گزارش توجيهي لازم به رئيس موسسه در خصوص وظايف مربوط به واحدهاي تحت نظر
اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه
18- شركت در شوراها ، كميسيون ها ، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف مالي و اداري در چارچوب مقررات و حفظ مصالح موسسه
19- برنامه ريزي براي تآمين فضاهاي كالبدي موسسه با برنامه توسعه آموزشهاي علمي كاربردي و اقدام در مورد تآمين زمين ، امكانات و اعتبارات عمراني مورد نياز
20- نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني
21- مواظبت در تعميرات اساسي و نگهداري ساختمانهاو تاسیسات
22- اتخاذ تصميم در مورد برنامه كار واحدهاي تابعه و نظارت بر اجرای آن