ليست دروس ارائه شده مركز آموزش علمي كاربردي " نقش جهان اصفهان " در تابستان 94
             
دوره مقطع رشته دروس واحد نظري واحد عملي زمان ارائه در هفته
ترمي كارداني حرفه اي عمومي انديشه اسلامي 1 2   چهارشنبه 12-8
زبان خارجه 3   يكشنبه 14-8
نقاشي ايراني كارورزي 1 - كارورزي 2   2  
گردشگري كارورزي 1 - كارورزي 2   2  
كارشناسي حرفه اي مرمت بنا كارورزي 1 - كارورزي 2   2  
گردشگري كارورزي 1 - كارورزي 2   2