معرفی رئیس مرکز

حمید مرتضوی
رئیس مرکز آموزش علمی- کاربردی خدمات جهانگردی کرمان