معرفی رئیس مرکز

حمید مرتضوی
رئیس مرکز آموزش علمی- کاربردی خدمات جهانگردی کرمان

 
سوابق علمی :

- دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی
- لیسانس آمار و فوق ليسانس تحقیقات آموزشی از دانشگاه شهید باهنر کرمان
- رتبه اول کنکور دوره دکتری
- رتبه برتر در مقطع فوق لیسانس از دانشگاه شهید باهنر کرمان
- پژوهشگر برتر استان کرمان در سال های 91، 92، 93 و 94
- پژوهشگر برتر کشور در سال 95
- چاپ بیش از سی مقاله در مجلات بین المللیISI، ISC و مجلات علمی و پژوهشی داخلی
- همکاری در بیش از 15 طرح تحقیقاتی استانی و کشوری
- سخنرانی ، شرکت و چاپ مقاله در 7 همایش ملی و بین المللی
-  سه کتاب اماده به چاپ

سوابق اجرایی:

- رئیس دانشگاه علمی- کاربردی جهانگردی استان کرمان
- عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان
- عضو کمیته پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان
- مشاور پژوهشی اداره کل بهزیستی استان کرمان
- همکاری با دانشگاه پیام نور استان کرمان
- دبیرشورای پژوهشی اداره کل اوقاف استان کرمان
- مشاور فرهنگی و همکاری فرهنگی با جهاد دانشگاهی استان کرمان
- همکاری با معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی استان کرمان از جمله مشاوره وآموزش
- دبیر مدیریت تحول اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمان
- دبیر برنامه عملیاتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان
- مسئول آمار اداره کل اوقاف استان کرمان
- مسئول برنامه ریزی و نظارت اداره کل اوقاف استان کرمان
- عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان
- عضو کمیسیون گردشگری ستاد توسعه کرمان 1404
- دبیرکنفرانس علمی صنایع دستی کرمان
- عضو شورای سیاست گذاری کنگره تاریخ معماری و شهرسازی کرمان

سوابق آموزشی :

- مدرس دانشگاه شهید باهنرکرمان
- مدرس دانشگاه های پیام نور استان کرمان
- مدرس جهاد دانشگاهی استان کرمان
- مدرس مراکز علمی کاربردی
- تدریس در کارگاه های دستگاه های اجرایی

جوایز و افتخارات:

- مدیر دانشگاه برتر کشوری در دانشگاه های علمی کاربردی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
- پژوهشگر برتر استان کرمان در سال های 91، 92، 93 و 94
- پژوهشگر برتر کشور در سال 95
- -  مدیر کارآفرین برتر در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان

فعاليت‏هاي پژوهشي:

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي يا بين المللي : 

1. بررسی رابطه بین سبک رهبري تحول آفرین و خلاقیت کارکنان درسازمان هاي دولتی شهرستان نیریز، خلاقیت در علوم، 1391.
2.بررسی انواع و مدت زمان استفاده از بازی های رایانه ای و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس شهرکرمان، پژوهش دربرنامه ريزي درسي، 1391.
3.بررسی رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی در بین پرستاران شهرکرمان، فصل نامه علوم تربیتی، 1391.
4.بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اضطراب با خلاقیت معلمان، فصل نامه دانشگاه فرهنگیان، 1392.
5.بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خود باوری معلمان مدارس شهرکرمان، 2013.
6.رویکرد ارزیابی مبتنی بر ذینفعان آموزشی یا مصرف کننده،فصلنامه فرهنگ و ارشاد، 1392.
7.بررسی رابطه بین هوش هیجانی و انجام فریضه نماز، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامي، سال دوم، شماره5، 1390.
8.Study of the relationship betweenemotional intelligence, self-belief and anxiety with thecreativity of governmentorganizations’ employees in kerman(Iran) and provide a model, European Journal of Scientific Research, 1450-216X, 2012.
9.A Study of Opportunities and Threats of Descriptive Assessment from Managers,Teachers and Experts Points of View in Chaharmahal and Bakhteyari PrimarySchools, Canadian Social Science, ISSN 1712-8056[Print] ISSN 1923-6697[Online], 2012.
10.Corporate social responsibilitltCSRr, Journal of Behavioral sciences in Asia, eISSN:2322-44lX, 2013.
11.An experimental study of the challenges and perspectives of the schema descriptive evaluation fromManagers, Teachers and Experts’ points of view in Chaharmahal and Bakhteyari Primary Schools, Journal of American Science, 2012.
12.Relationship between Emotional Intelligence and Self-Esteem, Journal of Behavioral sciences in Asia Vol. 1(6), pp. 42-51, December 2013,
13.Study the effect of life skills training on girl students’self-efficacy, vi, 2322-441X,2013.
14.A Study of the Rate of Social Capital in the Medical Sciences University, Journal of Behavioral sciences in Asia, 2322-441X, 2014.
15. Relationship between moralintelligence and behavioral vulnerabilities, Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology, 2014.
16.Se Self Assessment of Performance of Educational and Treatment Hospitals Affiliated to “Kerman University of Medical Sciences and Health Services” Through EFQM Model 2011-12, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Science, ISSN: 2231-6345 (Online), 2014.
17.Studying the relationship between spirituality in the workplace and the staff’s job satisfaction in state organizations in the city of Kerman, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Science, 2014.
18.The Role of Strategies for Coping with Stressful Situations (Csss) In Anxiety of Employees in Kerman Welfare, Journal of Social Issues & Humanities, Volume 3, Issue 2, 2014.
19.The Relationship between Spiritual Intelligence and Self-Efficacy of Teachers in Special Schools in Kerman Province, Journal of Social Issues & Humanities, 2014.
20. The Bern Stein Behavioral-Communicative Treatment Effectiveness on Quality of Life and General Health of Couples, Journal of Social Issues & Humanities, Volume, 2014.
21.Training needs assessment using the Delphi method, Journal of Social Issues & Humanities, Volume, 2014.
22.The relationship between emotional intelligence and irrational beliefs among normal adolescent boys and adolescent boys were kept in a juvenile institution in Kerman,  Journal of Social Issues & Humanities, Volume, 2014.
23. Effect of social relationships and support training on mental health, Journal of Social Issues & Humanities, Volume, 2014.
24.The Study of the effect of life skills training on female addults’mental health and anxiety, Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2 (5) 2014:56-61
25.Corporate social responsibility (CSR), Journal of Behavioral sciences in Asia, 2014.
26.The relationship between spiritual intelligence and job satisfaction of teachers in special schools in Kerman province, Applied Mathematics in Engineering, ISSN:2322-5572, 2014.
27.Effects of critical thinking instruction on mental health in adolescents, Applied Mathematics in Engineering, ISSN:2322-5572, 2014.
28.Studying the relationship between spirituality in the workplace and the staff’s job satisfaction in state organizations in the city of Kerman, ISSN 2322-424X, 2014.

مقالات پذيرفته شده در همايش هاي علمي:

29. بررسی رابطه بین خودباوری و اضطراب با خلاقیت معلمان، کنفرانس ملی، کارآفرینی، تعاون و جهاد اقتصادی، 1390.
30. بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان، کنفرانس ملی، کارآفرینی، تعاون و جهاد اقتصادی، 1390.
31. سنجش میزان آگاهی مدیران ازکارآفرینی و رابطه آن با میزان کارآفرینی مدیران مدارس شهرکرمان، کنفرانس ملی، کارآفرینی، تعاون و جهاد اقتصادی، 1390.
32. بررسی رابطه بین خودباوری  واضطراب با خلاقیت معلمان، کنفرانس ملی، کارآفرینی، تعاون و جهاد اقتصادی، 1390.
33. بررسی رابطه هوش هیجانی با رضای تشغلی و خلاقیت مدیران مدارس، کنفرانس ملی، کارآفرینی، تعاون و جهاد اقتصادی، 1390.
بررسی رابطه بین هوش هیجانی وانجام فریضه نماز، کنفرانس سلامت روان دانشگاه قوچان، 1389..34
35. Study of the relationship betweenemotional intelligence, self-belief and anxiety with the creativity of government organizations’ employees inkerman(Iran) and provide a model, 2011.

طرحهاي پژوهشي پايان يافته دارای حسن انجام کار از کارفرما:

36. طرح سنجش کسب وکار استان کرمان، 91 – 1390.
37. وضعیت عدالت سازمانی دردانشگاه آزاد و احدکرمان، 91 – 1387.
38.ارزیابی وضعیت خلاقیت سازمانی در واحدهای منطقه هفت دانشگاه آزاداسلامی واعتبار سنجی یک الگو مناسب جهت تقویت خلاقیت، 91 – 1388.
39. بررسی تاثیر امکانات رفاهی دانشگاه آزاد درجذب دانشجو، 91 – 1389.
40. بررسی و جمع آوری اطلاعات شناسنامه های مساجد و اماکن مذهبی استان کرمان، 91 – 1391.
41. بررسی میزان استفاده از راهبردهای مدیریتی در اداره کل اوقاف کرمان و رابطه آن باتوانمندسازی کارکنان، 91 – 1391.
42. بررسی وقف برای عدالت اجتماعی، 91 – 1390.
43. بررسی عوامل موثر برتوانمندسازی کارکنان ستادی، 91 – 1390.
44. بررسی اثربخشی مشاوره های خانواده مراکزمشاوره تحت نظارت بهزیستی شهرستان کرمان، 91 – 1390.
45. بررسی پیامدهای ازدواجی بااتباع بیگانه بامحوریت جلوگیری ازتولد فرزندان بیهویت درحاشیه شهرکرمان، 91 – 1391.
46. آسیب شناسی اجتماعی،فرهنگی وخانوادگی مردم حاشیه نشین دراستفاده ازماهواره درشهرکرمان، 91 – 1391.
47. بررسی تأثیر راهبردهای مقابله با استرس بر اختلالات اضطرابی در پرسنل بهزیستی شهرستان کرمان، 91 – 1391.
48. بررسی میزان شادکامی، امید به زندگی ورضایت اززندگی دربین معلولین جسمی حرکتی دختران و پسران مراجعه کننده به بهزیستی استان کرمان، 91 – 1391.
49. بررسی رابطه ازدواج فامیلی و معلولیت و نقش مشاوره ژنتیک در پیشگیری ازمعلولیت درخانواده های دارای فرزند معلو لشهرستان رابر، 91 – 1390.
50. بررسی رابطه خدمات ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی باپیشرفت تحصیلی و سبکهای دلبستگی فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست، 90 – 1390.
51- بررسی تحلیل پویایی مساجد شهر کرمان

کتب و محتوای آموزشی:

52. مدیریت مشارکتهای مردمی در وقف، در دست چاپ
53. نذورات در بقاع متبرکه، در دست چاپ
54. اصول امانتداری وقف، در دست چاپ