مرکز آموزش علمی کاربردی میراث بیستون

آدرس : بلوار مصطفی امامی روبروی اراده تعاون ساختمان سابق صنایع دستی
تلفن : 08338213034
ایمیل : mirase.bisetoon@gmail.com