آدرس : مشهد – بلوار شهید منتظری – بین شهید منتظری هفت و سه راه بعثت
38402300
38468076