معرفی واحد آموزش و شرح وظایف این واحد
واحد آموزش در تمامی موسسات و مراکز آموزش عالی به عنوان قلب تپنده مرکز فعالیت می کند. روزانه بیشترین حجم ارتباط و پاسخگویی به دانشجویان، اساتید، ارباب رجوع و دیگر مراجعه کنندگان مرکز در واحد آموزش صورت می گیرد. در حقیقت این واحد حلقه ارتباطی بین دانشجویان، اساتید و ریاست مرکز بوده و برنامه ریزی های لازم جهت هرچه بهتر انجام شدن امور را برعهده دارد. گوشه ای از فعالیت های این واحد به شرح زیر می باشد:
عنوان فعالیت
ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود
برنامه ریزی کلاسها
تهیه ابلاغ کلاسی اساتید
تهیه پیش فهرست قرارداد حق التدریس اساتید
تهیه برنامه امتحانی
تهیه ابلاغ امتحانی اساتید
طراحی و تایپ برنامه کلاسی
طراحی تبلیغات جهت ثبت نام دانشجویان جدید
تهیه فهرست حضور و غیاب اساتید
آماده سازی کلاسها جهت برگزاری امتحانات و شماره گذاری صندلی ها
تهیه و انجام حضور و غیاب پرسنل در جلسات امتحانی جهت نظم بیشتر
تهیه صورت جلسه تمامی امتحانات و تحویل برگه ها به اساتید در مهلت مربوطه
همکاری در ثبت نمرات اساتید
تهیه آمار دقیق دانشجویان دو و سه ترم متوالی مشروطی و ارسال آن به دانشگاه جامع علمی –کاربردی
انجام امور پرونده های دانش آموختگان
انجام امور روزانه واحد آموزش شامل بررسی و تایید فرم تسویه حساب دانش آموختگان، بررسی و تایید فرم های مرخصی، انتقالی، میهمان، صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان متقاضی، رفع مشکلات آموزشی دانشجویان ، هماهنگی کلاس های عملی و دروس بازدیدی با همکاری امور فرهنگی مرکز و ...
تهیه کارتهای دانشجویی
تهیه آمارهای مختلف از دانشجویان، دانش آموختگان، دانشجویان انصرافی و عدم مراجعه طی نامه های مختلف جهت ارسال به ریاست،  واحد استانی و موسسه آموزش عالی و ...