رشته های کاردانی و کارشناسی مرکز خراسان رضوی
 
کاردانی کارشناسی
گردشگری
هتلداری
معماری روستایی
معماری شهری
مدیریت گردشگری
مدیریت هتلداری
ارزیابی میراث فرهنگی و صنایع دستی
مرمت و احیای  بناهای تاریخی
صنایع دستی – صنایع چوبی
صنایع دستی – صنایع فلزی
صنایع دستی – صنایع سنگی
صنایع دستی – آبگینه