مركز آموزش علمي كاربردي صنایع دستی کردستان  
   نيمسال اول95-94تقویم آموزشی دانشگاه


(برنامه هفتگی)
(کاردانی –مدیریت امور دفتری   )     ترم:1
روز ساعت نام درس واحد نام استاد شماره كلاس
شنبه 16-13 زبان خارجه 3 خانم سروری سمعی بصری
شنبه 18-16 اصول حسابداری 3 آقای رحمی 105
شنبه 20.30-18 ادبیات فارسی 3 قاسمیان سمعی بصری
یکشنبه 20-18 ریاضیات پایه 2 خانم علویانی 105
یکشنبه 18-16 روش تحقیق 2 آقای احمدی 106
دوشنبه 12-10 کاربینی 1 بهروان جلسه توجیهی
دوشنبه 20-16 آشنایی با مبانی کامپیوتر واینترنت 3 کیوان صادقی سایت
سه شنبه 12.30-11 تربیت بدنی 1 همتیان(خانم ها)
احمدی(آقایان)
106
           
           
           
           
    جمع کل 18    
 
 

 
کاردانی روابط عمومی  )     ترم:1
روز ساعت نام درس واحد نام استاد شماره كلاس
شنبه 16-13 زبان خارجه 3 خانم سروری سمعی بصری
شنبه 18-16 حقوق فرهنگی ورسانه ای 2 آقای نصرتی سمعی بصری
شنبه 20.30-18 ادبیات فارسی 3 خانم قاسمیان سمعی بصری
دوشنبه 16-14 هنر وارتباطات 2 آقای محمد رضایی 108
دوشنبه 18-16 رسانه شناسی 2 آقای مسعودی 108
دوشنبه 20-18 کاربینی 1 آقای نصرتی سمعی بصری
سه شنبه 12.30-11 تربیت بدنی 1 همتیان(خانم ها)
احمدی(آقایان)
106
چهارشنبه 14-16 روان شناسی اجتماعی 2 آقای صادقی 108
چهارشنبه 18-16 جامعه شناسی فرهنگ 2 دکتر ولد بیگی 108
چهارشنبه 20-18 ارتباطات انسانی 2 دکتر ولدبیگی 108
           
    20واحد    
 
 
 (کاردانی گردشگری )     ترم:1
روز ساعت نام درس تعدادواحد نام استاد شماره كلاس
شنبه 16-13 زبان خارجه 3 خانم سروری سمعی بصری
شنبه 20.30-18 فارسی 3 خانم قاسمیان سمعی بصری
یکشنبه 17-14 محاوره زبان انگلیسی (1) 1 خانم سروری 108
یکشنبه 20-17 جغرافیای ایرانگردی وجهانگردی 3 خانم قمری 106
دوشنبه 12-10 آشنایی با صنایع دستی ایران 2 آقای علوی 106
سه شنبه 12.30-11 تربیت بدنی 1 همتیان(خانم ها)
احمدی(آقایان)
106
سه شنبه 17-15 شناخت تاسیسات گردشگری 2  آقای ادیب پور 108
سه شنبه 19-17 شناخت صنعت گردشگری 2  آقای اسکندری 108
چهار شنبه 12.30-11.30 کاربینی 1 آقای اسکندری 20-18
           
           
    جمع کل 17    
         
 
 
 
(کارشناسی امور فرهنگی )     ترم:1
روز ساعت نام درس تعدادواحد نظری عملی نام استاد شماره كلاس
شنبه 12-10 کاربینی 1 - 32 آقای بهروان جلسه توجیهی اعلام خواهد شد
دوشنبه 18-16 اقدام پژوهی 2 16 32 آقای صمدنیا سمعی بصری
سه شنبه 16-14.30 سواد هنری 2 32 - خانم سکری سمعی بصری
چهارشنبه 18-16 جامعه شناسی هنری 2 32 - آقای صادقی  
چهارشنبه 16-14 نظریه های فرهنگی 2 32 - دکتر ولد بیگی  
سه شنبه 18-16 فناوری وفرهنگ 2 16 32 سامان بهرامی سمعی بصری
چهارشنبه 20-18 اقتصاد وفرهنگ 2 32 - آقای احمدی  
دوشنبه 12-10 تفسیر موضوعی قرآن 2 32   آقای توریوری سمعی بصری
دوشنبه 20-18 اصول وفنون مذاکره 2 32   آقای قاسمیان سمعی بصری
سه شنبه 12-10 ورزش1 1 32 - آقای احمدی(آقایان)
خانم همتیان(خانم ها)
 
سه شنبه 20-18 جامعه شناسی فرهنگی ایران (برای دانشجویانی که دوره کاردانی غیر مرتیط بوده) 2 32   خانم سلیمی سمعی بصری
    جمع کل 18      
         
 
 
 
(کارشناسی گرافیک )     ترم:1
روز ساعت نام درس تعدادواحد نام استاد شماره كلاس
دوشنبه 12-10 تفسیر موضوعی قرآن 2 آقای توریوری 106
دوشنبه 20-18 اصول وفنون مذاکره 2 قاسمیان سمعی بصری
سه شنبه 12-10 ورزش1 1 خانم همتیان 106
سه شنبه 17-14 مبانی گرافیک 2 آقای کریمیان 102
سه شنبه 20-17 مبانی رنگ 2 خانم سکری 102
چهارشنبه 10-8 آشنایی با نقوش سنتی 2 آقای کریمی سمعی بصری
چهارشنبه 12-10 شناخت هنر معاصر اسلامی 2 آقای قدیمی سمعی بصری
چهارشنبه 13.30-12 کاربینی 1 خانم لطیفه سمعی بصری
چهار شنبه 17-14 عکاسی در گرافیک 2 آقای احمدیان 106
چهار شنبه 19-17 تاریخ گرافیک 2 آقای احمدیان 106
           
           
           
    جمع کل 18    
         
 
 
 
( کارشناسی امور فرهنگی )     ترم:1
روز ساعت نام درس تعدادواحد نظری عملی نام استاد شماره كلاس
دوشنبه 14-12 کاربینی 1 - 32   جلسه توجیهی اعلام خواهد شد
دوشنبه 12-10 تفسیر موضوعی قرآن 2 32   آقای توریوری سمعی بصری
دوشنبه 18-16 اقدام پژوهی 2 16 32 آقای صمدنیا سمعی بصری
دوشنبه 20-18 اصول وفنون مذاکره 2 32   آقای قاسمیان سمعی بصری
سه شنبه 12-10 ورزش1 1 32 - آقای احمدی(آقایان)
خانم همتیان(خانم ها)
 
سه شنبه 16-14.30 سواد هنری 2 32 - خانم سکری سمعی بصری
سه شنبه 18-16 فناوری وفرهنگ 2 16 32 سامان بهرامی سمعی بصری
سه شنبه 20-18 جامعه شناسی فرهنگی ایران (برای دانشجویانی که دوره کاردانی غیر مرتیط بوده) 2 32   خانم سلیمی سمعی بصری
چهارشنبه 16-14 نظریه های فرهنگی 2 32 - دکتر ولد بیگی  
چهارشنبه 18-16 جامعه شناسی هنری 2 32 - آقای صادقی  
چهارشنبه 20-18 اقتصاد وفرهنگ 2 32 - آقای احمدی  
               
               
    جمع کل 18      
         
 
 
(کاردانی –معماری شهری   )     ترم:1
روز ساعت نام درس واحد نام استاد شماره كلاس
شنبه 13-10 هندسه مناظر ومرایا 2 خانم حسن زاده 106
شنبه 16-14 زبان خارجه 3 خانم سروری سمعی بصری
شنبه 20-16 آشنایی با معماری مقدماتی
                
3 ایلام پور کارگاه نقشه کشی
یکشنبه 18-16
دوشنبه 13-11 شناخت مواد ومصالح 2 آقای خوشگوار 108
یکشنبه 20-18 ریاضیات عمومی 2 خانم علویانی 108
چهارشنبه 16-14 شناسایی آسیب های وارده بر ساختمان 1 قدیمی 105
چهارشنبه 18-16 کاربینی 1 ابراهیمی 105
           
           
           
           
           
    جمع کل 15    
 
 
 
 
(کاردانی نقاشی)     ترم:1
روز ساعت نام درس تعدادواحد نظری عملی نام استاد شماره كلاس
               
               
شنبه 13-10 هندسه مناظر ومرایا 2     خانم حسن زاده  
شنبه 16-14 زبان خارجه 3     خانم سروری  
شنبه 18-16 نقاشی طبیعت بی جان 2 16 64 نودینیان 108
یکشنبه 11-9 دانش خانواده 2 32   توریوری سمعی بصری
دوشنبه 11.30-9.30 تاریخ نقاشی غرب 2 32 - آقای محمدی 103
دوشنبه 13.30-11.30 هنر در دنیای کودکان 2 32 - آقای محمدی 103
دوشنبه 19-17 نرم افزار نقاشی 2 16 48 خانم کمانگر 105
چهارشنبه 12-10 کاربینی 2 - 240 خانم لطیفه 106
دوشنبه 15.30-14 آشنای با ابزار ومواد نقاشی 2     خانم کمانگر  
دوشنبه 17-15.30 خلاقیت در هنر 2     خانم کمانگر  
               
    جمع کل 19      
         
         
 
 
 
(كارشناسي صنایع دستی-مصنوعات چوبی   )     ترم:4
روز ساعت نام درس واحد نظری عملی نام استاد شماره كلاس
یکشنبه 18-16 کپو بافی 2 16 48 آقای کریمی کارگاه چوب
چهارشنبه 20-17 نازک کاری 2 16 48 آقای شریفی کارگاه چوب
سه شنبه 17-14 چیق بافی 2 16 48 آقای شریفی کارگاه چوب
شنبه 18-15 ارسی سازی 2 16 48 آقای محمودی کارگاه چوب
شنبه 20-18 گره چینی 2 16 48 آقای کریمی کارگاه چوب
سه شنبه 20-17 روش های تولید سایر مصنوعات چوبی 2 16 48 آقای میرکی کلاس101
    کارورزی2 2 - 240 آقای کریمی -
    مدیریت کسب وکار بهروری 2 32 - آقای بهروان  
دوشنبه 16-14 مدیریت مراکز وسازماندهی هنری 2 32 - آقای مکاری سمعی بصری
دوشنبه 12-10 تفسیر موضوعی قرآن 2 32 - آقای توریوری سمعی بصری
سه شنبه 12-10 ورزش1 1 - 32 احمدی سمعی بصری
- - انسان طبیعت وطراحی 2 32 - -  
    جمع کل 23        
 
 
 
 
     ( كارشناسي مهندسی بافتهای فرسوده  )     ترم:4
روز ساعت نام درس واحد نظری عملی نام استاد شماره كلاس
یکشنبه 20-14 طراحی بنا های پایدار با عملکرد پیچیده در بافت فرسوده 3 16 128 آقای شمسی نقشه کشی 2
چهارشنبه 12-9.30 کارگاه ساخت وتجربه 1 - 64 آقای  مومنی 106
- - کارورزی 2 2 - 240 خانم جامه بزرگ  
یکشنبه 13-9 آشنایی با ممیزه انرژی بنا 2 16 48 آقای عزیزیان 106
چهارشنبه 9.30-8 آشنایی با مدیریت بحران 2 32 - آقای  خوشگوار 106
یکشنبه 8-10 تحلیل هزینه ومنفعت 2 32 - آقای  خوشگوار 106
سه شنبه 12-10 ورزش1 1   32 آقای احمدی-خانم همتیان سمعی بصری
دوشنبه 12-10 تفسیر موضوعی قرآن 2 32 - آقای توریوری سمعی بصری
               
    جمع کل 15        
             
                 
 
 
 
( کاردانی گردشگری )     ترم:2
روز ساعت نام درس تعدادواحد نظری عملی نام استاد شماره كلاس
یکشنبه 19-17 قوانین ومقررات جهانگردی 2 32 0 آقای  اسکندری 101
یکشنبه 17-14 نقشه خوانی 1 0 48 آقای عزیزیان 101
دوشنبه 18-16 تاریخ تمدن باستان 2 32 0 آقای رستم پور 101
دوشنبه 16-14 معماری وهنر ایران 2 32 0 آقای رستم پور 101
سه شنبه 12-10 جاذبه های فرهنگی ایران 2 32 0 آقای علوی 101
دوشنبه 13-9 محاوره زبان انگلیسی2 1 0 64 خانم قادری دوست 106
سه شنبه 20-18 حسابداری دفاتر خدمات مسافرتی 2 32 0 آقای ناصر آبادی 101
سه شنبه 18-15 زبان دوم1 2 16 48 آقای مریوانی 101
شنبه 17-14 صدور بلیط مقدماتی 1 0 64 خانم کریمی 101
- - کارورزی 2 0 240 آقای  اسکندری  
یکشنبه 11-9 دانش خانواده 2 32 0 آقای توریوری سمعی بصری
    جمع کل 18      
         
 
 
 
( کاردانی گردشگری )     ترم:4
روز ساعت نام درس تعدادواحد نظری عملی نام استاد شماره كلاس
شنبه 19-17 صدور بلیط پیشیرفته 1   48 خانم کریمی 101
یکشنبه 17-14 مکاتبات زبان انگلیسی 2 32 - خانم شاهمرادی 103
یکشنبه 20-17 محاوره زبان انگلیسی4 1   64 خانم شاهمرادی 103
    بازاریابی وفروش در صنعت گردشگری 2 32 - آقای بهروان  
- - کارورزی2 2 - 240 آقای اسکندری سمعی بصری
یکشنبه 11-9 دانش خانواده 2 32 -    
               
               
               
               
    جمع کل 10      
         
 
 
 
برنامه هفتگی
(مقطع : کارشناسی گردشگری )     ترم:3
روز ساعت نام درس تعدادواحد نظری عملی نام استاد شماره كلاس
چهارشنبه 12-8 مکالمه زبان انگلیسی تخصصی3 1 - 64 خانم قادری دوست سمعی بصری
سه شنبه 17-14 عملیات واحد های پذیرایی 2 16 48 آقای اسکندری 106
چهارشنبه 17-14 مدیریت برگزاری مراسم همایشها ونمایشگاههای بین المللی 2 16 48 آقای ادیب پور 106
شنبه 18-14 گردشگری الکترونیک 2 16 48 آقای ادیب پور 106
دوشنبه 20-18 اصول وفنون مذاکره 2 32 - آقای قاسمیان 106
دوشنبه 16-14 مدیریت مراکز وسازمانهای فرهنگی 2 32 - آقای حسین پناهی سمعی بصری
یکشنبه 17-15 گردشگری بین الملل 2 32 - آقای اسکندری 106
سه شنبه 12-10 ورزش1 1 - 32 آقای احمدی
خانم همتیان
سمعی بصری
دوشنبه 16-14 مدیریت رویدادها 2 32   آقای حسین پناهی 106
               
    جمع کل 16      
         
 
 
 
( کارشناسی گرافیک پوستر ونشانه)     ترم:1
روز ساعت نام درس تعدادواحد نظری عملی نام استاد شماره كلاس
17-14 چهارشنبه کارگاه طراحی پیشرفته 2 16 48 آقای پرویز پور نقشه کشی
13-10 چهارشنبه کارگاه صفحه آرایی 2 16 48 آقای یار علی کارگاه نقشه کشی(104)
17-14 سه شنبه نرم افزار صفحه ارایی 2 16 32 آقای یار علی سایت کامپیوتر
20-17 سه شنبه خوشنویسی وطراحی حروف 2 - 64 آقای کریمیان کارگاه نقشه کشی(104)
18-15.30 دوشنبه کارگاه طراحی نشانه تصویری 2 16 48 آقای کریمیان کارگاه نقشه کشی(104)
14-12 سه شنبه تجزیه وتحلیل ونقد آثار گرافیک 2 16 32 آقای احمدیان 106
20-18 دوشنبه کاورزی1 2 - 240 شاهو احمدیان جلسه توجیهی
12-10 دوشنبه تفسیر موضوعی قرآن 2 32   آقای توریوری سمعی بصری
15.30-14 دوشنبه مدیریت مراکز فرهنگی و هنری 2 32   آقای حسین پناهی سمعی بصری
      18        
    جمع کل        
         
 
 
 
(کارشناسی صنایع دستی (چوب)     ترم:3
روز ساعت نام درس تعدادواحد نظری عملی نام استاد شماره كلاس
چهارشنبه 17-14 ماکت سازی 2 16 48 آقای شریفی سایت
یکشنبه 18-16 کپو بافی 2 16 48 آقای کریمی کارگاه چوب
سه شنبه 12-10 شناخت بازارهای جهانی صنایع دستی 2 32 - آقای میرکی 106
یکشنبه 16-14 خاتم کاری 2 16 48 آقای محمودی کارگاه چوب
    حصیر بافی 2 16 48 آقای کریمی کارگاه چوب
سه شنبه 17-14 نقاشی روی چوب 2 16 48 آقای میرکی 105
    معرق چوب 2 16 48 آقای کریمی کارگاه چوب
    مدیریت کسب وکار وبهروری 2 32 - بهروان  
دوشنبه 16-14 مدیریت مراکز وسازماند هی هنری 2 32 - آقای مکاری سمعی بصری
دوشنبه 12-10 تفسیر موضوعی قرآن 2 32 - توریوری سمعی بصری
    جمع کل 20      
         
 

 
( کاردانی معماری شهری)     ترم:4
روز ساعت نام درس تعدادواحد نظری عملی نام استاد شماره كلاس
شنبه 18-14.30 کارگاه طراحی معماری 2 3 - 144 ندا جامه بزرگ کارگاه نقشه کشی
سه شنبه 12-8
شنبه 11-9 متره وبرآورد 2 32 - علی مومنی  
یکشنبه 13-11 اصول نظارت بر فعالیتهای ساخت وساز 2 32   علی مومنی 105
چهارشنبه 16-14 شناسایی آسیب های وارده بر ساختمانهای شهری ومقابله با آن 2 32   یاسر قدیمی 105
سه شنبه 12-10 کارورزی2 2   240 جامه بزرگ جلسه توجیهی
یکشنبه 11-9 دانش خانواده 2 32   توریوری سمعی بصری
شنبه 20-18 ادبیات فارسی 3 48   خانم قاسمیان سمعی بصری
               
               
               
    جمع کل 16      
         
 


 
( کاردانی نقاشی)     ترم:2
روز ساعت نام درس تعدادواحد نظری عملی نام استاد شماره كلاس
دوشنبه 17-14 مبانی هنرهای تجسمی2 2 16 48 پرویز پور کارگاه نفشه کشی(102)
شنبه 19-16 طراحی حجم وسایه پردازی 2 - 64 نودینیان کارگاه نفشه کشی(104)
یکشنبه 16-13 نقاشی طبیعت بی جان 2 16 64 نودینیان کارگاه نفشه کشی(104)
دوشنبه 11.30-9.30 تاریخ نقاشی غرب 2 32 - آقای محمدی 103
دوشنبه 13.30-11.30 هنر در دنیای کودکان 2 32 - آقای محمدی 103
دوشنبه 17-14 نرم افزار نقاشی 2 16 48 خانم کمانگر 105
چهارشنبه 12-10 کاورزی 1 2 - 240 خانم لطیفه 106
یکشنبه 11-9 دانش خانواده 2 32   توریوری سمعی بصری
شنبه 20-18 ادبیات فارسی 3 48   خانم قاسمیان سمعی بصری
          -    
    جمع کل 19      
         
 
 
 
( کاردانی نقاشی)     ترم:4
روز ساعت نام درس تعدادواحد نظری عملی نام استاد شماره كلاس
شنبه 10-8 آشنایی با بزارومواد نقاشی 2 16 32 خانم کمانگر  
یکشنبه 10-8 طراحی طبیعت 2 - 64 خبات نودینیان  
یکشنبه 12-10 نقاشی طبیعت 2 16 64 خبات نودینیان  
    نقاشی دیجیتال 2 16 48 خانم کمانگر  
شنبه 12-10 کاربرد خوشنویسی در نقاشی 1 - 48 زاهد کریمی  
شنبه 14-12 تاریخ نقاشی ایران واسلام 2 32 - کیوان رستم پور  
    کارورزی2 2   240 هلاله لطیفه  
    کار آفرینی 2 32   امجد بهروان  
               
    جمع کل 17