رشته های کاردانی و کارشناسی مرکز علمی کاربردی صنایع دستی سنندج
دوره کاردانی

 
ردیف رشته های دایر در مرکز مقطع
1 روابط عمومی کاردانی
2 گردشگری کاردانی
3 نقاشی –هنر های تجسمی کاردانی
4 مدیریت امور دفتری کاردانی
5 معماری شهری کاردانی
     دوره کارشناسی
ردیف رشته های دایر در مرکز مقطع
1 مدیریت گردشگری کارشناسی
2 گرافیک –پوستر ونشانه کارشناسی
3 صنایع دستی –صنایع چویی کارشناسی
4 مهندسی معماری بافت فرسوده کارشناسی
5 مدیریت امور فرهنگی کارشناسی