نام و مشخصات برخی از اساتید برجسته مرکز از این قرار می باشند :
 
 

نام و نام خانوادگی

            سطح تحصیلات

سید محمد آجدانی
 
دکتری
آیت اله زرمحمدی دکتری
حسن رضاانبارلو
 
ارشد
سیروس ایزد پناه
 
ارشد
سکینه امینیان 
 
ارشد
علیرضاانبارلو
 
ارشد
سید محمد حسن حسینی
 
ارشد
کریم رفاهی
 
ارشد
مجتبی شعاعی ارشد